عوامل محیطی، مدیریت زمان، برانگیختگی

 

یک فرد رایج و معمول اشتباه اندیشیدن، داشتن معیارها و انتظارات غیر واقع بینانه است، اینکه همه چیز باید کاملاً درست و بیعیب و نقص باشد و این نسخهای برای استرس میشود و این استرس با تکلیف تداعی میشود به این ترتیب فرد به صورت شرطی از تکلیفی که استرس را تداعی میکند، دوری میکند. فرد کمالگرا انجام تکلیف را به تعویق میاندارد تا در وقت بیشتری که فکر میکند دارد، تکلیف را کاملتر انجام دهد، و هم راهی برای رهایی از استرس بیابد (فلت و همکاران، ۱۹۹۲، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
خشونت
گاهی اوقات برخی افراد به دلیل داشتن خصومت با فرد خاصی، برای انجام یک تکلیف، بهترین تلاشهایشان را به کار نمیبرند، به عنوان مثال اگر دانشجویی با استادش ناراحتی داشته باشد، به عنوان راهی برای تلافی کردن، شروع یک پروژه را به تاخیر میاندازد.
تحمل پایین ناکامی
برخی افراد به آسانی تحت تاثیر شرایط قرار میگیرند و برای آنها موقعیتهایی که به طور اساسی غیر قابل تحملاند زیاد اتفاق میافتد و در این موقعیتها به تعلل ورزی روی میآورند تا زمانی که احساس بهتری در مورد انجام عمل داشته باشند. با این حال این افراد همیشه احساس ناکامی و تحمل پایین را تجربه میکنند.
خود کم بینی
خود کم بینی موقعی اتفاق میافتد که فرد به صورت مداوم مهارتها و توانایی های خود را کم و ناچیز بداند و در مورد توانایی های خود برای موفقیت شک داشته باشد. فردی که عادتاً خود را کم میپندارد زمانی هم که موفق است خود را باور نمیکند. حتی ممکن است قبول پاداش و تحسین برای کار انجام گرفته برایش سخت باشد، پیامد خود کم بینی تعلل ورزی است زیرا فردی که با موقعیت راحت نیست دنبال راهی برای کمتر موفق بودن یا کمتر دیده شدن میگردد (مصطفوی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۵ فاکتورهای موثر در پاسخ فرد به تعلل ورزی
استیل(۲۰۰۷) در بررسیهای خود عوامل زیر را فاکتورهای موثری در پاسخ فرد به تعللورزی در تکلیف میداند:
افسردگی یا خلق و خوی مرتبط
سطوح پایین برانگیختگی، ناشی از افسردگی با نداشتن حوصله در پاسخ به تکلیف
عوامل محیطی
مانند مکان مطالعه، تاثیر بسزایی در انگیزه شروع کردن دارد.
تکلیفگریزی یا بیزاری از تکلیف
اجتناب از تکالیف ناخوشایند، کسل کننده یا دشوار برای مدت زمان طولانی
موضوع مدیریت زمان
برآورد کمتری از زمان مورد نیاز برای تکمیل مجموعهای از تکالیف
لذت بردن از کار تحت فشار
لذت بردن از اتمام کار در زمان محدود
تکانشگری و حواس پرتی