عوامل موثر بر بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی

 

ابزارهای ترویج یک محصول
تبلیغات Advertising
وقایع و مناسبت‌هاEvents
ارتباطات رسانه‌ای Media Relations
فروش فردی Personal Selling
سرگرمی Entertainment
پست مستقیم Direct Mail
اخیرا علاوه بر چهار عنصر کلیدی فوق، مفاهیم دیگری را هم به مجموعه “آمیزه بازاریابی” به ویژه در عرصه بازاریابی اجتماعی اضافه کرده اند: ( www. Social_marketing.com)
5) عمومیت: در بازاریابی اجتماعی که مخاطبین متفاوتی مد نظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقیت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه‌های داخلی (شامل آنهایی که در مراحل اجرا یا تصویب برنامه درگیرهستند) و گروه‌های خارجی (شامل گروه مخاطب، مخاطبین ثانوی، سیاستگذاران و دروازه بانان) درگیر در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد.
۶) شراکت: برای موثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سازمان‌های جامعه که اهداف مشابه (نه الزاما اهداف یکسان) دارند، در کنار هم قرار گیرند.
۷) سلسله منابع: به دلیل هزینه بالای برنامه‌های بازاریابی اجتماعی، این هزینه‌ها را باید از محل‌های مناسب از جمله کمک‌های دولتی، بنیادها، هدایا و از این قبیل تامین کرد. در این میان باید دقت کرد که تامین این منابع به اصول کلی و جامعه محور این دیدگاه لطمه نزند.
۸) سیاست گذاری: تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست‌های جامعه امکان‌پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه‌ای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می‌گردد. توجه به این عناصرتشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا کرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد.
۳-۲-۲- عوامل موثر بر بازاریابی
عوامل متعددی بر بازاریابی تاثیر داردکه عبارتند از:
۱) محیط‌ها: شامل محیط‌های اقتصادی و جمعیتی، تکنولوژیک و طبیعی، قانونی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند.
۲) عرضه کنندگان خدمات و کالاها، رقبا و واسطه‌های بازاریابی
۳) فرایند برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل، کنترل و اجزای بازاریابی
۴) آمیزه بازاریابی شامل محصول، قیمت، مکان و ترویج و دیگر بخش‌های آن
در مرکز این مجموعه نیز مصرف‌کننده یا مشتری قرار می‌گیرد.