فرآورده های لبنی، تولید ناخالص ملی، آگاهیهای اجتماعی

 

ب- در اکثر موارد اجرای طرحهای خودکفائی باعث ارتقاء سطح زندگی مددجو شده و این تغییر امکان معیشت بهتری را برای وی و خانواده تحت تکفل او فراهم نموده است. بعنوان مثال مددجوئی را باید در نظر داشت که در مقطعی از زمان امکان استفاده از شیر و سایر فرآورده های لبنی را نداشته و اکنون با اجرای طرح خودکفائی در خانواده وی این امکان فراهم شده به این معنی که این خانواده علاوه بر فروش تولیدات، خود نیز امکان استفاده از محصول دسترنج خویش را درحد معقول کسب نموده است.
ج- ایجاد انگیزه در خانواده مددجو و سایرین برای کار و تلاش در جهت کسب درآمد بیشتر، اهمیت این طرحها را دو چندان نموده است.
د- نهایتا” این امکان برای امداد فراهم گردیده تا تعدادی ازخانواده های مستع د که ب ه خودکفایی دست یافته اند و بدون اینکه در روحیه و شرایط زندگی آنها خللی وارد گردد بتدریج نسبت به کاهش و قطع حمایتهای خود اقدام و به این ترتیب نیازمند دیگری را تحت حمایت قرار دهد.
ه – اجرای طرحهای خودکفائی موجب گردیده یک جامعه کاملا مصرفی به یک جامعه مولد تبدیل شود و از این طریق درتولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی اثرگذار باشد) بختیاری،۱۳۸۴).
۲ -۲-۶-۴ آثار فرهنگی:
با توجه به ابعاد مختلف فقر در خانواده های مددجو از جمله فقر فرهنگی که طبیعتا” فقر اقتصادی را نیز در پی دارد، توانمند سازی از بعد اقتصادی بدون رفع محرومیت فرهنگی بسیار مشکل بنظر میرسد وبه همین ترتیب رشد فرهنگی بدون رفع تنگناهای اقتصادی میسر نمیباشد. لذا آموزش و افزایش توان فکری و مهارتهای حرفهای مددجویان مورد توجه قرار گرفته و هم زمان با اجرای طرح در این بعد نیز تلاش فراوانی صورت پذیرفته تا ضمن افزایش توان اقتصادی، مهارت و آگاهی های اجتماعی و فرهنگ عمومی مددجو و خانواده وی افزایش یابد.
در بررسی های انجام شده مشخص گردیده که علاوه برارتقاء مهارت فنی وحرفهای، افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و فرهنگ عمومی مددجویان در رشد اقتصادی آنها بسیار مؤثر بوده و در مواردی که به این مهم) افزایش مهارت فنی و موازی با آن افزایش آگاهی های اجتماعی و فرهنگ عمومی فرد و خانواده (توجه کافی نشده حاصل تلاش مددجو و مددکار رضایت بخش نبوده است.
مواردی هم دیده شده که فرد یا خانوادهای به خودکفائی اقتصادی دست یافته، ولی به جهت عدم در یافت دقیق آداب معاملات و فرهنگ حرفه ای قادر به حفظ موقعیت جدید نبوده است (قائدی،۱۳۸۷).
۲-۲-۷ نگاهی اجمالی به آمار توانمند سازی محرومان
برگزاری آموزش های حرفه ای مقدماتی، تکمیلی وعالی برای بیش از ۷۲۲ هزار نفر، کاریابی برای بیش از ۹۸ هزار نفر، ایجاد فرصت های اشتغال برای بیش از ۵۱۵ هزار نفر در ۶۴۰ رشته شغلی وارائه کمک های فنی ومهندسی وبیش از ۹ میلیون مورد بازدید از طرح های اجرا شده تنها بخشی از عملکرد توانمند سازی محرومین درکمیته امداد امام خمینی ) ره(تلقی می شود. برای بیان بهتر این عملکرد به بخشی از تولیدات طرح های اشتغال این نهاد اشاره می شود.
– ده ها هزار هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات باغی وزراعی
– صدها هزار متر مربع سطح زیر کشت انواع محصولات گلخانه ای
– ده ها هزار کندوی زنبور عسل
تولید سالیانه ده ها هزار متر مربع فرش وگلیم
– تولید صدها هزار تن شیر درکشور
– تولید ده ها هزار تن گوشت قرمز وسفید
– تولید صدها تن عسل
– تولید صدها هزار تن انواع محصولات زراعی وباغی