فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، سیستمهای اطلاعاتی

 

تلاش برای کارایی
۶-۱-۲- فرایندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین:
مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده و اصلی است که عبارت اند از (عالم تبریز و رحیمی، ۱۳۸۸):
مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت لجستیک (مدیریت موجودی و جریان مواد)
مدیریت روابط در زنجیره تامین
بین این سه مولفه، مدیریت روابط شاید مهم ترین نقش را در کل مدیریت زنجیره تامین و بهبود عملکرد آن بازی میکند و در اصل فاکتور رابطه، عامل قوی و موثری در شکستها و موفقیتهای تجاری یک شبکه تامین میباشد. نکته اساسی و بسیار مهم در مورد سه مولفه فوق این است که باید یک نظام و سیستم پویا برای تحلیل و بهبود این سه رکن در زنجیره وجود داشته باشد، زیرا شرایط محیطی میتواند به شدت متغیر بوده و بر کارایی و حتی حذف یک زنجیره، موثر واقع شود. از همین رو بازنگری و ارائه راهحلهای مناسب و همچنین تعیین راهکارهای آینده زنجیره، بسیار مهم است. با توجه به این موضوع میتوان گزینه چهارمی را نیز به این سه مولفه در زنجیره تامین،که عبارت است از مدیریت راهبردی زنجیره تامین، اضافه کرد.
الف) مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی:
مدیریت صحیح اطلاعات در زنجیره تامین موجب هماهنگی بیشتری خواهد شد. گزارش مناسب و امکان انتقال اطلاعات صحیح، باعث میشود تا فرایندها، موثر و کارآمد گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد. مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تامین میتوانند بر تصمیمگیری داخلی بخشهای مختلف زنجیره تامین موثر باشند که این موضوع از اهمیت بالای این مولفه در زنجیره تامین حکایت میکند.
به طور کلی مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلفی تاثیر گذار خواهد بود که برخی از آن ها عبارتند از :
مدیریت لجستیک: انتقال، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچهسازی فرایندهای سفارشدهی و ساخت، تغییرات سفارش، زمانبندی تولید، فرایندهای حمل و نقل، برنامههای لجستیک و عملیات انبارداری
تبادل و پردازش داده ها میان شرکا، مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی، سفارشات و غیره
جمعآوری و پردازش اطلاعات برای تحلیل فرایند منبعیابی و ارزیابی، انتخاب و توسعه تامینکنندگان
جمعآوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره، برای پیشبینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا
ایجاد و بهبود روابط شرکا
ب) مدیریت لجستیک (مدیریت موجودی و جریان مواد):
بنابر تعریف انجمن مدیریت لجستیک، لجستیک عبارت از فرایند برنامه ریزی، بکارگیری و کنترل اثربخش و کارآمد جریان و ذخیره کالاها، خدمات و اطلاعات مربوط از نقطه شروع تا نقطه مصرف، به منظور تطابق با نیازهای مشتری، میباشد.
لجستیک به مدیریت جریان فیزیکی که از منابع تامین شروع شده و در نقطه مصرف، پایان مییابد و همچنین به مکانیابی کارخانه ها و انبارها و نیز به مدیریت سطوح موجودی، مواد و سیستمهای اطلاعاتی میپردازد.
یکی از مهمترین مسائلی که لجستیک به آن میپردازد و نتیجه آن تاثیر عمیقی بر عملکرد سازمان دارد، یکپارچهسازی فعالیتهایی است که به طور معمول، در حیطه وظایف افراد مختلف قرار گرفتهاند. به عنوان مثال لجستیک به موجودی و حمل و نقل به صورت یکپارچه نگاه کرده و با این نگرش برای آنها برنامه ریزی میکند.
پ)مدیریت روابط: