فرآیند ارزیابی عملکرد، ارزیابی فعالیت ها، تغییرات تکنولوژی

 

جدول (۴-۱۱) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شعب ۹۴
جدول (۱-۵): پارامترهای کارایی ۱۰۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره(۱-۱): مدل مفهومی ۱۷
نمودار(۲-۱): فرایند ارزیابی عملکرد ۲۷
نمودار(۲-۲) ۳۶
نمودار (۲-۳): تابع تولید مرزی و کارایی فنی ۳۸
نمودار (۲-۴): بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی ۳۹
نمودار (۲-۵): تغییرات تکنولوژیکی طی دو دوره زمانی ۴۰
نمودار(۲-۶):توصیف انواع کارائی به روش فارل ۴۳ نمودار (۲-۷):تابع تولید مرزی تصادفی ۴۸
نمودار (۲-۸): منحنی تولید یکسان کالا ۵۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
عصر کنونی که محققان آن را فرامدرن نامیده اند، دارای ویژگی تغییر مداوم و پیچیدگی ساختارهاست. در چنین شرایطی، تنها مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که اطلاعات مناسب و به روز و جامعی را از نحوه عملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به موقعی را برای بهبود مداوم آن، متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند (صارمی و ملایی، ۱۳۸۲، ۳۱). با گسترده تر شدن سازمان ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می شود (صالحی صادقیانی و همکاران، ۱۳۸۷، ۷۵) که این امر، بدون ارزیابی کارایی شعب تحت نظارتشان امکان پذیر نیست. علاوه بر این، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی، ارزیابی، بودجه بندی، نوآوری در ارائه خدمات، رقابت با سایر بانک ها و در نهایت، افزایش کارایی در میان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشند.
به این منظور لازم است از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی آنها را بررسی کنند و با برنامه ریزی مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با انجام این کار، می توان انتظار داشت که زیان های ناشی از عدم کارایی به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود ( احمدپور، ۱۳۸۵، ۲).
۱-۲ بیان مساله
در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد. بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد.