فراوانی و درصد جنسیت، ابعاد سرمایه اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

شکل 4- 1) ضریب مسیر در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………………. 112
شکل 4- 2) ضریب مسیر در حالت غیر استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………….. 113
شکل 4- 3) مدل مفهومی و رگرسیون هر مسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. 114
شکل 5– 1) مدل عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
فهرست جداول
جدول 2- 1) تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل ……………………………………………………………….. 22
جدول 2- 2) شاخص های اخلاق حرفه‌ای معطوف به علم …………………………………………………………………………………………………….. 62
جدول 3- 1) تعداد اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ……………………………………………………… 82
جدول 3- 2) توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای ……………………… 83
جدول 3- 3) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات ………………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 3- 4) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………… 88
جدول 3- 5) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات …………………………………………………………………………………………………… 91
جدول 3- 6) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………… 92
جدول 3- 7) ضریب پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای …………………………………………………………………………… 93
جدول 4- 1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ گویان ………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4- 2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخ گویان ……………………………………………………………………………………………………………… 97
جدول 4- 3) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ گویان …………………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4- 4) توزیع فراوانی و درصد درجه علمی پاسخ گویان ………………………………………………………………………………………………. 99
جدول 4- 5) توزیع فراوانی و درصد نوع استخدامی پاسخ گویان …………………………………………………………………………………………. 100

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.