فرضیه جریان نقدی آزاد، رگرسیون چند متغیره، تولید ناخالص داخلی

 

تحقیقات کیم و ور کچیا (۱۹۹۱) که با فرض وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران انجام گرفته بود، نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قابلیت پیش بینی سود به صورت معنادار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه‌ای مشابه تحت تأثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تأثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می‌شود(کیم و ورکچیا ، ۱۹۹۱).
تحقیق پنمن (۲۰۱۲)
پنمن (۲۰۱۲) در تحقیق خود نشان داد که پیش بینی های سود معتبر است . این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام را نسبت به پیش بینی های سود، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد، که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود.
تحقیق اسکینر (۱۹۹۴)
اسکینر (۱۹۹۴) مطالعاتی بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات انجام داد و به‌ این نتیجه رسید که شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند که اخبار بد خود را به صورت کیفی و اخبار خوب خود را به صورت کمی‌ منتشر کنند. یکی از دلایلی که شرکت‌ها تمایل دارند اطلاعات بد خود را به صورت کیفی منتشر کنند، می‌تواند این باشد که از رفتار منفی بیش از حد سهامداران در رابطه با خبر منفی جلوگیری کنند. تحقیقات بسیاری که شامل تحقیقات بال و برون (۱۹۸۶) ، ایستون و زمیجوسکی (۱۹۸۹)، گنوتی و ترومن )۱۹۹۶) و کراس و شرویدر )۱۹۸۴( نشان دادند که قیمت‌های سهام نسبت به تغییرات مثبت سود هر سهم و افزایش سود واکنش مثبت و نسبت به تغییرات منفی و کاهش سود هر سهم، واکنش منفی نشان می‌دهند.
تحقیق جیمز جیامبالو و همکارانش (۲۰۰۲)
جیمز جیامبالو و همکارانش (۲۰۰۲) به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده قابلیت پیش بینی سود است پرداختند . در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتاً خوش بین درنظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هرچه درصد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند، قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه ی قیمت و سود سهام با درنظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد (جیمز جیامبالو و همکارانش، ۲۰۰۲).
تحقیق پاتل(۱۹۷۶)
نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(۱۹۷۶)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد . لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است.
تحقیق پنمن، ۱۹۸۰
پنمن(۱۹۸۰) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش‌بینی ها منتقل می شود
مطالعات انجام گرفته توسط کازنیک و لو (۱۹۹۵) نشان داد که سرمایه‌گذاران نسبت به پیش بینی سود هر سهم واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند. آنها نشان دادند که وقتی شرکت تعدیلات شدید منفی را به سرمایه‌گذاران خبر داده است، شرکت‌ها واکنش منفی بسیار قوی را تجربه کردند و بازار برای مدت کوتاهی قبل و بعد از انتشار رسمی ‌خبر، نسبت به قیمت سهام شرکت منتشرکننده خبر واکنش نشان می‌دهد.
تحقیق آنتونی فلین و همکاران(۲۰۱۰)
آنتونی فلین، آندراو تن و گری تیان (۲۰۱۰) به بررسی رابطه بین رشد سود آتی با نسبت پرداخت سود سهام در بازار سهام استرالیا پرداختند و بررسی های خود را در شرکت های استرالیایی انجام دادند. نتایج تحقیقات آن ها ابتدا با تجزیه تحلیل تک متغیره صورت پذیرفت که نشان دهنده ارتباط به شدت قوی نسبت پرداخت سود سهام با رشد سود آتی در دوره یک ساله و سه ساله و پنجساله می باشد؛ و در تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره ارتباط نسبت پرداخت سود سهام با رشد سود آتی مثبت و بسیار با اهمیت می باشد.
تحقیق گیولیم و همکاران ( ۲۰۰۶ )
گیولیم و همکاران در سال ( ۲۰۰۶ ) در بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود با نسبت پرداخت سود سهام به این نتیجه رسیدند که گرچه نسبت پرداخت سود سهام یک موضوع گسترده در مدل‌سازی نظری، توسط محققان شرکت مالی می باشد. با وجود نادیده گرفتن نسبت پرداخت سود سهام توسط محققان، بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد سود آتی در طول ۱۰ سال ۲۰۰۱ یک رابطه مثبت پیدا شد. یک رابطه منفی یا ضریب منفی، در متغیر رشد سود با وقفه زمانی پیدا می شود؛ و با استناد به فرضیه جریان نقدی آزاد یک ارتباط منفی بین نسبت پرداخت سود سهام و سطح سرمایه گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی پیدا شد.
تحقیق پارکر(۲۰۰۵)