فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی

 

هزینه مواد مستقیم: آن بخش از مواد مصرفی است که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است. (شباهنگ،۱۳۸۸) مانند هزینه چرم مصرفی در تلوید کفش و یا پارچه مصرفی در تولید پوشاک.
هزینه دستمزد مستقیم: هزینه ی حقوق و دستمزد اساسا متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت روز مزد ، هفتگی و ماهانه می باشد . ولی علاوه بر حقوق پایه که بر مبنای ساعات کارکرد و یا تعداد تولید محاسبه می گردد ، هزینه ی دستمزد در برگیرنده عوامل دیگر هزینه از قبیل اضافه کاری ، نوبت کاری و غیره می باشد . دستمزد و هزینه های وابسته به آن در مورد کارکنان قسمت تولیدی به صورت دستمزد مستقیم و در مورد کارکنان اداری به صورت دستمزد غیر مستقیم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش به شکل دستمزد اداری و تشکیلاتی و دستمزد توزیع و فروش که هر دو جزء هزینه های دوره هستند تقسیم می شود .
هزینه سربار تولید: شامل هزینه استهلاک ساختمان کارخانه، هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما ،هزینه سوخت کارخانه ،هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه،هزینه حقوق سرپرستان می باشد. (شباهنگ،۱۳۸۸) نمونه هایی از هزینه های سربار که عموماً در اکثر مؤسسات تولیدی وجود دارد اشاره می نمائیم. مشخص ترین هزینه های سربار به صورت زیر خواهند بود:
هزینه استهلاک ساختمان کارخانه ،هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما،هزینه سوخت کارخانه
هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه ،هزینه حقوق سرپرستان .
در تولید هزینه های سربار در ۲ زمان شناسایی می گردند.
۱- قبل از شروع دوره مالی و قبل از آنکه سربار تحقق پذیرد سربار برآورد می گردد و به آن « سربار پیش بینی شده» و یا « سربار برآورد شده » گویند.
۲- بعد از تحقق پذیرفتن هزینه که به آن سربار واقعی گویند باید توجه داشت گاهی سربار واقعی را در پایان دوره مالی نیز شناسایی می کنند. (آبنوس،۱۳۸۷)
هزینه های عمومی اداری وتشکیلاتی: شامل هزینه امور مالی، حسابداری، … و هزینه های مرتبط با روابط عمومی شرکت می باشد.
هزینه توزیع ،فروش و بازاریابی: شامل : ۱- حساب هزینه تبلیغات نمایشگاهی ۲- هزینه چاپ آگهی در رورنامه ۳- هزینه حمل وبسته بندی ۴- هزینه مشاوره بازاریابی ومارکتینگ ۵- هزینه انبارهای فروش ۶- هزینه نمایندگیها ۷- هزینه حقوق ودستمزد پرسنل فروش ۸- هزینه طراحی سایت وتبلیغات اینترنتی ۹- هزینه چاپ بروشور وتبلیغات خیابانی ۱۰- هزینه حمل ونقل ۱۱- هزینه اجاره بخش های فروش ونمایندگیهای فروش ۱۲- هزینه آب وبرق وگاز قسمت های فروش و … اما هزینه های عمومی واداری می تواند شامل: ۱- ایاب وذهاب پرسنل اداری ۲- ملزومات مصرفی اداری ۳- پست وپسک ۴- چاپ وکپی ۵- حمل ونقل ۶- هزینه اجاره بخش های اداری و … می باشد.
در آمد فروش: شامل درآمد عملیاتی است که مربوط به فعالیتهای اصلی موسسه است و درآمدهای غیر عملیاتی که مربوط به فعالیتهای اصلی موسسه نمی باشد. ((Joo et.al,2011
فرمول های محاسبه بازده سهام:
۱-۱۳-جمع بندی
در این فصل در قالب بیان مساله به معرفی مساله اصلی تحقیق پرداخته شد. پس از تدوین سوالات اصلی پژوهش به معرفی فرضیات پرداختیم و با بیان مدل پژوهش،تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای تحقیق صورت گرفت.در فصل بعدی با بررسی انواع مدل های تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بازده سهام و همچنین مرور مطالعات پیشین در این زمینه به تشریح مبسوط تری از چهارچوب نظری پژوهش خواهیم پرداخت.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق