فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق

 

به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکت ها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکت ها ست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکت ها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکت ها مختوم به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
۱-۱۱ ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.
در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‬شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‬ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل‬ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
در تاریخ توسعه کشورها، دوران گذری وجود دارد که بنا به ضرورت، مدیریت سازمان های اقتصادی از مالکیت آنها جدا میشوند. اقتصادهایی که نخستین گامهای توسعه را بر میدارند، دوران شکلگیری سازمان های کوچکی است که با سرمایه های فردی ایجاد میشوند. اینگونه سازمانها در بیشتر موارد توسط مالکان آنها اداره میشوند. گامهای بعدی توسعه، همراه است با پاگرفتن سازمان های بزرگ و بزرگتر و پیچیده و پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی بین آنها (داموداران, ۱۳۹۱،۱۴۷).
فعال شدن بازار بورس و تشکیل و راهاندازی صدها شرکت سرمایهگذاری در ایران، نوید ورود به این دوران جدید از توسعه اقتصادی کشور را میدهد. فعالیت درست و علمی ارکان تشکیلدهنده این دوران، میتواند راه ورود سرمایه های سرگردان و یا فعال در بازارهای غیر تولیدی را به مسیر درست، و فعالیتهای سازنده هموار سازد و توسعه و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد. نخستین گام در این مسیر پیادهسازی اصول علمی ارزشگذاری سهام است (داموداران, ۱۳۹۱،۱۴۸).
مدل های ارزش گذاری درآمدپسماند، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است که به گونه ای گسترده در مدیریت سرمایه ، به کار گرفته می شوند . درآمد پسماند برابر با سودخالص شرکت، منهای هزینه فرصت سرمایه به کار رفته برای تولید سود است. از آنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود وزیان درج نمی شود، ممکن است سود خاص شرکت، عددی مثبت باشد ولی سود بالا، برای پوشش هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام، کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت، زیان دیده اند. در آمد پسماند با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام، این مشکل را بر طرف کرده است .
بنابراین مدیران به عنوان استفاده کننده ، به اطلاعات حسابداری و اطلاعات تکمیلی نیازمند اند از سوی دیگر هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت تصمیم گیری در جهت اتخاذ رویه های وخط مشی مطلوب نیاز به ارزیابی عملکرد و بررسی ضعف ها و کاستی ها ی ناشی از اقدامات گذشته را دارد در این راستا مدیریت استراتژیک نیاز به برنامه ریزی مناسب و بهینه دارد.
۲-۲) مفاهیم و تعاریف
۲-۲-۱) مدیریت مبتنی بر ارزش