فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌ها

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه:
پژوهشگر برای دستیابی به پاسخ پرسش تحقیق از طریق آزمون فرضیه ها ،‌داده‌ها را به قسمت‌ها و بخش‌هایی تجزیه می‌کند اما تحلیل داده‌های پژوهش به خودی خود پاسخ پرسش‌ها را نمی‌دهدو تفسیر داده ها ضروری است.تفسیر کردن به معنای تبیین و معنا بخشیدن به داده‌ها ست. تبیین داده‌های خام دشوار یا غیر ممکن است، شخص ابتدا باید داده ها را تجزیه وتحلیل کند و سپس به تفسیر آنها بپردازد.
تحلیل به معنای طبقه بندی ، تنظیم ، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش است.هدف از تحلیل ، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است . به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله مورد پژوهش را مطالعه قرار داد.مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات زمانی است که با حقیقت سروکار داریم دراین مرحله از پرسشنامه های توزیع شده که باید بدان وسیله فرضیات خود را تایید یا رد کنیم ،‌استفاده می‌گردد.در این مقطع از فرایند تحقیق داده‌های جم آوری شده زیادی وجود دارد که بید تبریل به اطلاعات گردد برای این کار اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان از قبیل سن ،‌جنس و میزان تحصیلات خلاصه گردیده و بصورت جدولی نمایش داده می‌شود.سپس اطلاعات مربوطه به پرسشنامه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.(خاکی ،۱۳۸۶)
۴-۱- تجزیهتحلیلداده‌های تحقیق
در این تحقیق داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه که در آن طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است،‌با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. دراین تحقیق از آمار توصیفی ،که شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ی جمعیت شناختی نمونه آماری استفاده شده است.برای بررسی وضعیت متغیر‌ها و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
الف) توصیف داده ها:
در این فصل ابتدا ازطریق آمار توصیفی به مطالعه و توصیف برخی ویژگیهای پاسخگویان نظیر جنس ، سن، تحصیلات ، سابقه کار در سازمان ، وضعیت تاهل ، تحصیلات ، درامد و نظایر ان پرداخته شده است و در بخش دوم نیز با بهره گرفتن از آزمونهای آماری به تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است.در پژوهش حاضر تعداد نمونه های تحقیق ۱۹۴ نفر براورد شده بود . نهایتا پس از توزیع پرسشنامه ها ، تعداد ۱۸۲ پرسشنامه که به طور کاملپرشده بود مبنای محاسبه قرار گرفته و مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
درصد فراوانی شاخص اماری
۵/۷۲ ۱۳۲ مرد
۵/۲۷ ۵۰ زن
۱۰۰ ۱۸۲ جمع
داده های جدول بالا نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان مرد در سازمانها و ادارات شهرستان گیلان غرب می باشد. (۵/۷۲ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به کارشناسان زن می باشد . (۵/۲۷ درصد)

نمودار شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جدول شماره ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروهای سنی و جنسیت