فعالیتهای اقتصادی، مدل مفهومی تحقیق، رضایت مندی مشتری

 

مدل مفهومی تحقیق ( جانعلی زاده قزوینی، ۱۳۹۲)
فصل دوم
مطالعات نظری
۲٫ فصل دوم:مطالعات نظری
۲-۱٫ مقدمه
درسالهای اخیرکه به علت پیشرفت علم امکان تولیدانبوه کالاها،افزایش عرضه نسبت به تقاضا رابه دنبال داشته است،شرکتها دربازاررقابتی چاره ای جزجلب رضایت مشتری را ندارند.علاوه براین فضای انحصاری گذشته درتولیدوخدمات شکسته شده است . طوری که درفعالیتهای اقتصادی جهان یکی ازاصول کسب وکار،کسب رضایت مشتری است وعدم توجه به این اصل منجربه نارضایتی مشتری شده که تداوم این عدم رضایت به کاهش تولیدودرنهایت به قطع فعالیت سازمان می انجامد.کارمرمعتقداست موفقیت شرکت ورضایتمندی مشتری دومفهومی هستند که خیلی به هم نزدیک اندواگر رضایتمندی مشتری یکی ازعوامل موفقیت است پس می توانداستنتاج کردکه به منظورکسب موفقیت ، شرکت بتید مشتریان راضی داشته باشد.انتظارات ،نیازها وخواسته های درحال تغییر،دلالت براین موضوع داردکه ارزیابی رضایت مندی مشتری به صورت مداوم بسیارضروری است(دهقان،۱۳۹۰) .
توپرمعتقداست : «رضایت مندی مشتری بستگی به کسب وکاروشرایط بازارشرکت نداردبه توانایی انجام یا ارائه سطح کیفیت مورد انتظاروتعریف شده وابسته است » . به همین علت ارتباط با مشتری درتمام برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان کالا وخدمات قرار دارد.نکته مهم دراین فراینداین است که درصورت نارضایتی مشتری ، ازخریدمجدد روی برگردانیده ،برنامه تولیدمختل می گرددودرآمدوسودسازمان کاهش می یابد.مشتری ناراضی درانتقال احساس وتجربه خودبه دیگران موفق تر است .ازاین رو جلب رضایت مشتری ازاهمیت ویژه ای برخوردار است(جانعلی زاده قزوینی،۱۳۹۲) .
۲-۲٫تاریخچه کیفیت
قدیمی ترین شکل استفاده از کیفیت به ۳۰۰۰ سال پیش برمی گردد. زمانیکه بابلی ها از واحد های استاندارد برای توزین و یا اندازه گیری کالاها به صورت توافقی بین هم استفاده می کردند. در قرن یازدهم در انگلستان قانون اصناف حق بازرسی کیفیت کالاهای ساخته شده را به بازرسان کار می دهد تا بدین وسیله در مورد آنهایی که محصولات آنها مطابق با کیفیت نیستند اعمال تنبیه کرده و در مورد کالاهای خوب مهر تایید بزنند.
تست مرغوبیت کالا عملاً در سال ۱۴۵۶ میلادی از زمان هنری ششم جهت اطمینان از کیفیت کالاها در انگلستان مرسوم گردید . اگرچه به نظر می رسد بازرسی رسمی کالاها برای اطمینان از کیفیت با روش های بهتر و جدید از حدود سال ۱۸۵۰ آغاز شده است(دهزویی،۱۳۹۰) .
کیفیت ، راه طولانی را پیموده است ، همواره کشفیات تازه ای در مورد آن به عمل آمده و بازسازی اکتشافات قبلی تبدیل به حقایقی جدیدتر شده و سبب بازیابی فراموش شده ها گردیده است. در دهه هفتاد ، اعتقاد بر این بودکه مسئولیت کیفیت به عهده ی بخش کنترل کیفیت است و تاکیدات عمدتاً بر ابزار کیفیت مثل چارت های کنترل و بازرسی کالا ها متمرکز بود و مدیران رده بالا اصولاً خود را درگیر مباحث مربوط به کیفیت نمی کردند (حسینی،۱۳۸۹).