فعالیت های بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اصول بازاریابی چریکی

 

۳) جلب رضایت مشتری: یکی از کلیــد های اســاسی موفقیت در بازاریابی الکترونیکی است که باعث جلب رضـایـت خاطر مشتـتری بوسیلـه کانالهای الکترونیکــی می شود.(کاتلر و همکاران،۱۹۹۰)
۲-۶-۳-بازاریابی چریکی
بازاریــابــی چریکــی،اصطلاحی است که اولین بار در توسط جی کنراد لوینسون در کتابـی با عنوان «بازاریابی چریکـتی» در سال ۱۹۸۲ تشریح شد؛ روشــی نامنظم وغیـر معمول در انجـام فعالیت های ترفییعی ،بر مبنای یک بودجه بسیار کم در سازمان . در واقع بازاریابی چریکی نوعی بازاریابـی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با به کارگیری حداقل منـابع است و درگیــر ابتکارات، نـوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راه کارهای بدیل برای روش های بازاریابی سنتی است(میرویسی،۱۳۸۷). بازاریابی چریکی» توصیف کننده استراتژی ها و/ یا مبارزات بازاریـابـی غیر متــداول و غیر قراردادی است که بایستی یک تأثیر پیشبردی قابل توجه در سازمـانـی که این استـراتژی ها را به کار می گیرد، داشته باشند و این کار را با بخشـتی از بودجـه ای که مبارزات بازاریـابـی «سنتی» برای همان هـدف می پردازندانجام دهند(بالتز و همکاران،۲۰۰۸).البته استراتژی های بازاریـابی چریکـی از فعالیت های بازاریـابــی سنتـی پرهیــز می کنند، و در نتیجه، هنگامی که رقابتی در سطح بالا برای توجه و جلب مشتری وجود دارد، بودجه های بازاریابی را به هدر نمی دهند(میرویسی،۱۳۸۷).
فعالیت های بازاریابی چریکی وقتی مورد استفاده قرار می گیرند، اغبل چشم گیـر و حیرت آور هستند و در نتیجه از نقطه نظر جلب توجه مشتری بسیار کارآمد می باشند. انتظار می رود که بازاریابی چریکی با فعالیت های غیر متداول و جالب توجهی همراه بوده و بتواند در مقایسه با مبارزات بازاریابی متداول، کم هزینه تر باشد(ایچر،۲۰۰۱)
۲-۶-۳-۱-اصول بازاریابی چریکی
الیوت(۲۰۰۳) اصول بازاریابی چریکی را این گونه معرفی می کند:
۱-منابع خود (زمان، مکان، مطلب) را برای دستیابی به برتری موقتی متمرکز نمایید.
۲-به جای فروش محصول به تنهایی، ایدئولوژی را نیز همراه با محصول به فروش برسانید
۳- الگوهای برقرار شده را شناسایی کرده، آن ها را تحلیل نمایید و سپس بر آنها فائق آیید.
۴- در جستجوی همکاری و اشتراک مساعی باشید.
۵- تلاش نمایید تا زودتر از تمامی فیلترهای آگاهی و دریافت قرار گرفتـه در گـروه هـدف خود پیش دستی کنید.
۶- از مسیـر مستقیــم حرکت نکنید؛ تلاش نمائید مسیـترهای انحـرافـی که ارائه دهنـده راه حـل های جایگزین هستند، را پیدا کنید.
۷- به جای سنگر و دژ مستحکم ساختن، سعی کنید انعطاف پذیر و فرز و چابک باشید.
۲-۶-۴-بازاریابی رابطه مند
بازاریابـی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣـﻨﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ که ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ آن ﻫﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻴﻮﻧــﺪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪﺕ ﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻴﺎﻥ یک ﺳــﺎﺯﻣــﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺘــﺮﻳﺎﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴـتﻦ ﻣﺰﻳـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻓﻴـﻦ است(لاولاک و همکاران،۱۳۸۵). بازاریابی راﺑﻄﻪ ﻣﻨـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺟﺰﺍیی دارد که ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ و خواسته های مشتریان راعادلانه ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ می ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ گونه ای که سـازمـان را قادر ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ آز انها عمل کند.(قاضی زاده و همکاران،۱۳۸۹)
اجزای تشکیل دهنده بازاریابی رابطه مند به شرح زیر است:
۱-اعتماد: اعتماد به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ برشریک مبادلــه که مورد اطمینان ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴن کننده سطحی است ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ میکنند ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻋده ﻫﺎﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ(چانتال آمی،۲۰۰۷)
۲-همبستگی: هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺟﺰء ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺩله تجاری است ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭ- ﻓﺮﻭﺷﻨـﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺿﻌﻴـتﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼــﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ به ﻫﺪﻑ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ می ﻛﻨﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺟﺰء ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ می ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴم ﺍ،ﺣﺴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ