فعالیت های بازاریابی

 

۲-۴ -انواع بازاریابی :
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد ، طبق تعریفی که از محصول داشتیم محصول هر چیزی است که بنحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد.
با این تعریف می توان شخص ، سازمان ، ایده ، مکان ، خدمت و هرنوع کسب وکار تجاری و غیر تجاری را محصول قلمداد کرد . در ذیل بطور مختصر هر کدام از موارد فوق تشریح می شود( روستا ، ۱۳۷۶، ۳۷۲).
۲-۴-۱-بازاریابی خود
بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیت هایی که برای ایجاد ، حفظ یا تغییر طرز فکر و برداشت دیگران و رقبا نسبت به فرد انجام می گیرد. همه مردم و سازمان ها بازاریابی شخصی را بکار می برند.نامزدهای سیاسی برای بدست آوردن آراء و جلب حمایت از برنامه های خود از این نوع بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت ها و توانایی های خود به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند
.
۲-۴-۲-بازاریابی سازمان :
بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیت هایی که باعث ایجاد ، تغییر یا حفظ طرز تلقی و رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود. بازاریابی سازمان علاوه بر اینکه درسازمان های انتفاعی انجام می شود در سازمان های غیرانتفاعی نظیر دانشگاه ها و موزه ها و گروه های هنری و… نیز به منظور افزایش جذب پول و همچنین اعضاء و مشتری بکار گرفته می شود.سازمان ها از تبلیغات و روابط عمومی و ( اینترنت )بعنوان ابزاری برای بهتر نمودن تصویر ( ذهنی ) سازمان استفاده می کنند.
۲-۴-۳-بازاریابی مکان :
یکی از مهمترین منابع درآمد بسیاری از کشورها یا شهرها جذب گردشگر است . توانایی در بازاریابی مکان ها و بناها و ساختمان های تاریخی و تفریحگاه ها ، نیازمند آشنایی با فعالیت های بازاریابی ویژه ای است که افراد خاصی را می طلبد. بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن ، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکان ها و امکانات یک شهر ، منطقه یا کشور .
۲-۴-۴-بازاریابی ایده :
ایده ها نیز می توانند بازاریابی شوند . از یکسو بطور کلی بازاریابی را می توان بازاریابی ایده نامید. ( بازاریابی جنگ اذهان است ) ولی بطور خاص منظور بازاریابی ایده های اجتماعی است.
بازاریابی ایده یعنی ارائه و عرضه اندیشه و نظر برای ایجاد تفاهم و تغییر رفتارها و باورهای مردم و سازمان ها. بعنوان مثال برنامه بهداشتی عمومی برای کاهش مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر و حتی پرخوری ، برنامه های حمایت از حیات وحش و محیط زیست ، برنامه های تنظیم خانواده و حقوق بشر
۲-۵)محیط بازاریابی
محیط بازاریابی شرکت را عوامل و نیروهایی تشکیل می دهندکه محیط به سازمان تحمیل می کند و بر میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان در تحقق اهداف بازار یابی تاثیر می گذارد برای موفق شدن ٬ مدیریت باید به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهد و ترکیبی از عناصر بازار یابی را انتخاب کند که متناسب با روندها و تحولات این محیط باشد محیط بازاریابی را در دو بعد می توان بررسی کرد(کمالی و دیگران) :
الف ) محیط خرد : عوامل محیط خرد عبارتند از
تامین کنندگان مواد اولیه : تامین کنندگان شامل اشخاص و موسساتی هستند که مواد اولیه ماشین آلات ٬ ابزارو خدمات را برای ایجاد محصولات شرکت تامین می کنند . این عرضه کنندگان می توانند بطور جدی روی برنامه بازاریابی اثر بگذارند بعنوان مثال
هرگونه افزایش قیمت مواد اولیه مهم و کلیدی شرکت باعث افزایش قیمت فروش می شود و این به نوبه خود می تواند بر حجم فروش شرکت تاثیر بگذارد .