فلسفه های بازاریابی، تولیدکنندگان، بازاریابی

 

خواستـه: خواسته شکلى است که نیـازهاى انسـان تحت تأثیــر فرهنـگ و شخصیــت انفـرادى به خود مى‌گیرد. خواستـه‌ها برحسب امکـانـاتـى که تأمیـن‌کننده نیـازهـا هستند، تعریف مى‌شوند. وقتى جامعه‌اى متحول مى‌گردد، خواستـه‌هاى اعضاى آن نیز توسعه مى‌یابد. وقتى مردم در معرض امکانـات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مى‌گیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولیـد کالاها و خدماتـى مى‌کنند که خواسته‌هاى جدید را پاسخ گویند. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).
تقـاضـا: مردم تقریباً داراى خواسته‌هایى نامحدود هستند اما در برابر منابـع محدودى قرار دارند. از این‌رو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مى‌کنند که در ازاى وجوه پرداختی، حداکثر رضایـت را براى ایشان فراهم آورد. خواسته‌ها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مى‌شوند. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).
کالا:هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، بدست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).
مبادله:مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:
 حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
  هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.
 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.
  هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.
  هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.
 و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد. .( کاتلرو. همکاران،۲۰۰۰)
معاملـه: مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه‌گیرى بازاریابى به‌شمار مى‌رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایـط زیـر لازم است:
 وجود حداقل دو کالاى باارزش.
  شرایطى که روى آن توافق به‌عمل آید.
 زمان توافق.
  و مکان توافق.
بازار: به مجموعه‌اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى‌شود.
( کاتلرو همکاران،۲۰۰۰).
۲-۳-فلسفه های بازاریابی