فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیکی، قلمرو موضوعی تحقیق

 

مستقل این ریسک به نگرانی مشتریان در مورد عدم کنترل معاملات و اطلاعات مالی اشاره دارد.(۲۰۰۳Lee, ) و مربوط به امنیت مبادلات می باشد. سازه‌های اندازه گیری این متغیر اعتماد به بانکداری موبایلی، داشتن احساس امنیت هنگام استفاده از بانکداری موبایلی می‌باشد که بوسیله نظرسنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری می‌شود.
ریسک حریم خصوصی
مستقل این ریسک به این مفهوم اشاره دارد که کاربران بانکداری موبایلی می‌خواهند تا بر همه جنبه های جمع آوری داده های شخصی خود کنترل داشته باشند. حال اگر داده‌های خصوصی کاربران بدون آگاهی آنها مورد جمع آوری و ثبت قرار گیرد، باعث نگرانی آنها خواهد شد.(۲۰۰۰ Depallo,)سازه‌های اندازه‌گیری این متغیر اعتماد به بانکداری موبایلی در حفظ اطلاعات شخصی، اعتماد به تکنولوژی استفاده شده در بانکداری موبایلی و ریسک پائین نظارت غیر مجاز شخص ثالث به هنگام استفاده از بانکداری موبایلی می باشد که بوسیله نظرسنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه اندازه گیری می شود.
قصد استفاده از بانکداری موبایلی
وابسته احتمالی که فرد از تکنولوژی استفاده خواهد کرد. ( ۲۰۱۰ schierz,) سازه‌های اندازه گیری این متغیر قصد استفاده از بانکداری موبایلی در آینده،پیشنهاد استفاده از بانکداری موبایلی به دیگران و علاقه به استفاده از بانکداری موبایلی می باشد که بوسیله نظر سنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه سنجیده می شود.
۱-۱۰)قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی تحقیق حاضر علم مدیریت و به طور ویژه حوزه مدیریت بانکداری می باشد که در آن به طور خاص بانکداری موبایلی با تأکید بر مشتریان مورد نظر می باشد .
قلمرو زمانی – این تحقیق از ابتدای خرداد ۱۳۹۲ شروع و تا پایان آذرماه سال جاری ادامه داشته است.
قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملی رشت می باشد.

۲-۱)مقدمه
به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی و بازرگانی، تأثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است .ظهور انفجار گونه اینترنت به عنوان یکی از کانالهای اصلی توزیع جهان گستر کالاها، خدمات و حتی مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای ( ۲۰۰۱Druker,) از یکسو و افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای در یافت اطلاعات و خدمات که موجب تحت تأثیر قراردادن روش های کار و زندگی شده است (۲۰۰۱Carrow,). از سویی دیگر موجب بروز پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک ، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک شده است. و تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری در جهان به واسطه الکترونیک حاصل شده است خدماتی از قبیل بانکداری اینترنتی، بانکداری موبایلی و… این امر ما را ترغیب می کند که نگاهی دقیقتر به ویژگی های مختلف این صنعت داشته باشیم.
بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی بانکها هرچه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند . بانکداری امروز شیوه های نو آورانه ، مشتری مدار مؤثر ، ارائه تکنولوژی های کار آمد و سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام با بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد شد. و این در حالی است که بانکداری الکترونیک و زیر مجمو عه های آن اثر بخش ترین گزینه فراروی بانکها برای تحقق این اهداف است(دهدشتی، ۱۳۸۸،۹۸). در این فصل به مرور تئوری ها ونظریه ها ی مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته می شود در بخش نخست به بانکداری الکترونیکی وتاریخچه و تعاریف آن ، در بخش دوم بانکداری موبایلی به طور تخصصی بحث خواهد شد و بخش سوم نیزبه مدل و به پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

۲-۱-۱) بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی یکی از مظاهر عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. بانکداری الکترونیکی، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت وصرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بانکداری الکترونیکی دارای سطوح مختلف بوده و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارائه کرد اما آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده کرد استفاده از سیستمهای نرم افزاری رایانه ایی و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتالی است.که در اختیار رایانه قرار می گیرد .
هرچقدر به سمت سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیکی کامل حرکت نماییم، عملیات دستی کمتر، سیستم‌های رایانه‌ای متمرکزتر، شبکه قابل دسترسی گسترده‌تر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. بنابراین تعریف کلی از بانکداری الکترونیکی عبارتست از: ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ای عمومی قابل دسترسی (اینترنت) که از امنیت بالایی بر خوردار است. به بیان دیگر بانکداری الکترونیکی عبارتست از استفاده از فناوری پیشرفته شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی برای انتقال وجوه در سیستم بانکداری.(انتقال الکترونیک وجوه و بانکداری الکترونیکی،ص ۳۰)