فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، فاز پیش مطالعه


 

فاز ارزیابی
در فاز ارزیابی پس از دستهبندی ایده‌های خلاقانهی تولیدشده در قسمت خلاقیت، فایل آن توسط راهبر پروژه در قسمت فاز ارزیابی ارسال‌شده و در دسترس تمام اعضای تیم مهندسی ارزش قرار میگیرد. اعضای تیم مهندسی ارزش ایده‌های مطرح‌شده را مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدلهای ارزیابی تهیه‌شده مورد تحلیل قرار میدهند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش پس از بررسی و تحلیل ایدهها توسط اعضای تیم مهندسی ارزش، ایده‌های منتخب را دستهبندی کرده و در قالب فایل در این قسمت قرار داده تا اعضای تیم مهندسی ارزش با دریافت آن، نسبت به ایده‌های منتخب آگاهی کامل داشته باشند.
فاز توسعه
در این مرحله اعضای تیم مهندسی ارزش ایده‌های منتخب و ارزیابی‌شده را موردمحاسبه و بررسی قرار میدهند تا میزان تأثیرات مثبت را در پروژه با پایههای محکم و علمی محاسبه کنند. هدف از این مرحله نیز تجزیه‌وتحلیل اطلاعات انتخاب‌شده از مرحله قبل و تولید پیشنهادان نهایی برای رسیدن به هدف اصلی مهندسی ارزش است.
فاز ارائه
در مرحله ارائه نیز پیشنهادان تغییر جمعبندی شده و گزارش نهایی برای ارائه به ردههای بالای مدیریتی تهیه و ارائه میگردد. گزارشهای تهیه‌شده در فاز ارائه ارسال میشود که پس از تأیید نهایی آن، از طریق پست الکترونیکی به ذینفعان پروژه ارسال میشود. هدف از این مرحله انتقال اطلاعات به مدیریت ارشد با عنوان خروجی نهایی کارگاه مهندسی ارزش میباشد.
پس مطالعه)مطالعه تکمیلی)
هدف مطالعه تکمیلی یا فاز اجرا، حصول اطمینان از پیاده‌سازی و به کار بستن تغییراتی است که در پایان مطالعه ارزش توصیه‌شده‌اند. آخرین گام از بابت تضمین اجرای پیشنهادهای مطالعه ارزش دارای اهمیت ویژهای است. تا زمانی که ایده‌های مطالعه، اجرا نشود، عملاً مطالعه مؤثر واقع نخواهد شد. مهم‌ترین وظیفه کارشناسان تیم مهندسی ارزش یا دیگر متخصصان مورد تأیید مدیریت این است که تغییرات تیم مهندسی ارزش را تکمیل کرده و طرحی اجرایی، تهیه، تکمیل و ارائه کنند. مهم‌ترین مرحله هر مطالعه ارزش اجرای آن است که معیار موفقیت محسوب میشود. هنگامی‌که پیشنهادی یا ایدهای تصویب میشود باید رها نشود و به دنبال اجرای آن بود چراکه در غیر این صورت به کار تیمی ارزش لازم داده نشده و تلاشهایی که در مطالعه انجام‌شده به هدررفته است. بنابراین در این قسمت گزارش کار کارگاه مهندسی ارزش گذارده میشود تا اعضای تیم با دریافت به مطالعه آن بپردازند.(Error! Reference source not found.)
شکل ‏38- قسمت کارگاه اصلی پروژه
مطالعه موردی
مقدمه
در این فصل جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع روششناسی ارزش مزرعه دانش پرداخته میشود. این کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازی و با استفاده از ابزارهای معرفی‌شده در فصل سوم تشکیل گردید. به دلیل آنکه این نوع برگزاری کارگاه مهندسی ارزش اولین تجربه در ایران میباشد جهت کاهش خطاهای احتمالی نخست به برگزاری کارگاه به‌صورت آزمایشی، سپس با حصول نتایج به‌دست‌آمده، کارگاه مهندسی ارزش اصلی برگزار میگردد.
کارگاه آزمایشی در سه مرحله برگزار گردید. در مرحله اول کارگاه با معرفی 5 عضو شروع به کارکرد. مرحله اول کارگاه آزمایشی از پایگاه اینترنتی طراحی‌شده برای این موضوع استفاده شد. بنابراین اطلاعات لازم در مرحله اول کارگاه آزمایشی در قسمت پیش مطالعه پایگاه بارگذاری گردید. مرحله اول کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت نوشتاری بود که عدم تمرکز، زمانبر بودن و روان نبودن ارتباطات را میتوان از مشکلات پیشآمده در برگزاری کارگاه عنوان کرد. برای حل مشکلات از نرمافزار تصویری و صوتی اسکایپ استفاده شد. در مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش بهصورت آزمایشی به بررسی امکان برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با تعداد نفرات بالا که یکی از اهداف این تحقیق نیز میباشد پرداخته شد. مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش با 34 نفر عضو شروع بکار کرد. در این مرحله پایین بودن پهنای باند اینترنتی که منجر به قطع و وصل شدنهای متعدد در هنگام برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازی گردید. در مرحله سوم برگزاری کارگاه مهندسی ارزش سعی بر آن شد که تمامی ابزارها و امکانات بررسی‌شده در فصل سوم مورد آزمایش قرار گیرد تا مشکلات احتمالی استفاده از این نوع ابزارها مشخص گردد. این مرحله با 18 عضو شروع بکار کرد و از پایگاه اینترنتی، اسکایپ، میکگو، کامتازیا استفاده گردید. از مشکلات به وجود آمده در برگزاری مرحله سوم سرعت‌پایین اینترنت میتوان اشاره کرد.
مطالعه موردی مزرعه دانش
پس از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت آزمایشی و استفاده ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فازها و گامهای مختلف کارگاه و شناسایی مشکلات به وجود آمده در استفاده هریک از ابزارهای معرفی‌شده در فصل سوم و ارائه راهکارهای جهت کاهش مشکلات به وجود آمده در حین برگزاری کارگاه مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش پرداخته میشود.
گام پیش مطالعه
مطابق برنامه کاری مهندسی ارزش، در مرحله پیش مطالعه (به‌عنوان ‌یکی از سه مرحله اصلی مطالعات)، اقدامات و فعالیتهایی صورت میگیرد که شرایط مناسب و لازم برای برگزاری کارگاه اصلی فراهم سازد.
فعالیت‌های فاز پیش مطالعه مزرعه دانش به شرح زیر میباشد: