فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان، شناخت ویژگی های رفتاری، ارزیابی عملکرد کارکنان

 

معیارهای عملکردی سازمانی: بهره وری، کیفیت و خدمت
معیارهای عملکردی مالی یا حسابداری: سود آوری، نرخ بازگشت دارایی‌ها و نرخ بازگشت وجوه سرمایه گذاری شده.
۳٫۲٫۲٫ تعاریف ارزیابی عملکرد :
امروزه در ادبیات مدیریت ، مدیریت عملکرد و سیستمها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله مهمترین مفاهیم موجود است که بحث توانمندسازی وقابلیت پاسخ گویی درچارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامههای اجرایی دنبال میکند. بدین منظور در سازمانها ،نظام ارزیابی عملکرد بعنوان فرایندی برای سنجش و اندازه گیری عملکرد در قالب عباراتی نظیر کارآیی ، اثربخشی و توانمندسازی بکار گرفته میشود (مهدوی و عرب، ۱۳۸۶).
از واژه «ارزیابی عملکرد» تعاریف بسیاری ارائه شده است. به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. یادآور می شود با توجه به تشابه نسبی ، مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان ، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات و در نهایت در قالب سازمانی تعریف شود. ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین میپردازد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیتهاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامهها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است.
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخصهای کارایی بیان میشود. اگردرسادهترین تعریف ، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد.
ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخصهای از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد.(حاجی کریمی و رنگریز، ۲۰۴:۱۳۷۸).
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیاتکه با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱٫ اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژیهاست؛
۲٫اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان های دیگر است.
۳٫هداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
۴٫۲٫۲٫ فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان
تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا براساس اندازه گیری عملکردی کارکنان.
شناسایی افرادی که باید انتقال یابند،یا جابجا شوند.
تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد.
شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان.
شناسایی افرادی که قابلیت ارتقا و بکارگیری در پست های مناسب را می توانند دارا باشند.
شناخت قابلیت های کارکنان براساس مقررات و قوانین حکومتی و جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد مورد نظر در قوانین.
شناخت ویژگی های رفتاری و بلوغ افراد جهت تنظیم ارتباط بهینه(سیدجوادین،۵۱۴،۱۳۸۱).