قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی، آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی

 

نمودار ۴-۵) نمودار ستونی سابقه کار ۶۸
نمودار ۴-۶) نمودار ستونی رشته تحصیلی ۶۹
نمودار ۴-۷) نمودار هیستوگرام زیرساختاری ICT 70
نمودار ۴-۸) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری فنآوری اطلاعات ۷۱
نمودار ۴-۹) نمودار هیستوگرام آمادگی فرایندها ۷۲
نمودار ۴-۱۰ ) نمودار هیستوگرام سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی ۷۳
نمودار ۴-۱۱) نمودار هیستوگرام آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات ۷۴
نمودار ۴-۱۲) نمودار هیستوگرام آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی ۷۵
نمودار ۴-۱۳) نمودار هیستوگرام قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی ۷۶
نمودار ۴-۱۴) نمودار هیستوگرام آمادگی مدیریتی ۷۷
نمودار ۴-۱۵) نمودار هیستوگرام آمادگی حقوقی-قانونی ۷۸
نمودار ۴-۱۶) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری تجارت الکترونیک ۷۹
چکیده
محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات )فاوا( شناخته می شوند با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. این پژوهش براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه ۱ و درجه ۲ و درجه ۳ در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه ۸۰ نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد ۷۶ عدد پرسشنامه ای که شامل ۳۰ سوال بود توزیع شد که از این بین ۶۸ پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
کلید واژه : فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، مدل آمادگی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه