قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی : ( لازمه اجرای تجارت الکترونیک، ایجاد زمینه و محیط مناسب با این شیوه از تجارت است از جمله این موارد که باید مهیا شود: امنیت مبادله در محیط مجازی، شیوه های جابه جایی امن پول در محیط مجازی، ارائه کارتهای اعتباری و … است)
(کیخا و همکاران، ۱۳۸۸)
آمادگی مدیریتی : ( شامل موارد میزان حمایت، تاکید و اولویت فاوا توسط مدیران – مدیریت تغییر و به روز بودن مدیریت جهت بهبود وضعیت فاوا در سازمان – مدیریت پروژه در حوزه های مختلف سازمان- مدیریت منابع سازمانی در حوزه های مختلف – بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری،
می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)
آمادگی حقوقی- قانونی : (شامل موارد قوانین حمایتی در جهت گسترش فاوا در سازمان – قوانینی جهت برونسپاری خدمات غیر ضروری – قوانین مربوط به امنیت اطلاعات و خدماتIT – آیین نامه ها و بخش نامه های تشویقی فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سازمان، می باشد ) (باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)
سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 🙁 شاه کلید قفل تجارت الکترونیک،فرهنگ سازی دراین خصوص است . اهمیت این مسئله تطبیق ابزارها و روشهای تجارت الکترونیک با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. برای اینکه مردم که سالهاست با روشهای سنتی خو گرفته اند و شاید به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز خرید مستقیم، تماشای محصول درون ویترین مغازه و یا از فاصله نزدیک و حتّی لمس کردن محصول را می پسندند، به کارتهای هوشمند اعتماد ندارند و و ب سایت را ابزاری تجملی و غیر ضروری
میدانند و به آنها بیاعتمادند و خدمات این سامانهها را غیر کاربردی و سطحی میدانند.
( کیخاو همکاران، ۱۳۸۸)
آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات : ( شامل : چشم انداز سازمان برای توسعه
فاوا – سیاست ها ، راهبردها و اهداف فاوا در سازمان – سرمایه گذاری، بودجه بندی و تخصیص منابع – برنامه ریزی عملیاتی و تعیین مسئولیتها – میزان سازگاری و همراستایی سیاست ها و برنامه های ICT سازمان، می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)
آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش : ( شامل آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان و به روز بودن آموزش ها – آگاهی و مهارت، درجه نوآوری کارکنان – فرهنگ کارکنان در جهت بکارگیری و توسعه فاوا – وجود تیم مدیریت فناوری در سازمان و نیروهای متخصص جهت توسعه و بهبودآن – برنامههای عملیاتی اجرای آموزشهای تخصصی میباشد)(باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)
۱-۸) قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ ) قلمرو موضوعی
از لحاظموضوعی اینتحقیق بررسی میزان آمادگیالکترونیکی بانک ملیاستانگیلان از دیدگاهخبرگان تاکید دارد.
۱-۸-۲ ) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق بانک‌ ملی شهرستان رشت بوده است.
۱-۸-۳ ) قلمرو زمانی
دوره زمانی جمع آوری داده های این تحقیق پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بوده است.