قانون آیین دادرسی مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، آیین دادرسی مدنی

 

10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، سال 1374
11- ———————، دانشنامه حقوقی، امیرکبیر، تهران، جلد دوم، چاپ چهارم، سال 1375
12- ——————————————-، جلد سوم، چاپ پنجم، سال 1376
13- ——————————————-، جلد اول، چاپ ششم، سال 1376
14- ——————–، مبسوط در ترمینولوژی، گنج دانش، تهران، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، سال 1388
15- حسنی، حسن، حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)، میزان، تهران، چاپ پنجم، سال 1385
16- حسینی‌نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، دانش نگار، تهران، چاپ نخست، سال 1381
17- حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، سلسبیل، تهران، چاپ دوم، سال 1385
18- دمرچیلی، محمد و همکاران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، تهران، چاپ دوم، سال 1381
19- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، جلد (جلد بیستم، بیست و دوم، سی ام، چهل و هفت) سال 1340
20- زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، خط سوم، تهران، چاپ اول، سال 1379
21- ———، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، خط سوم، تهران، چاپ اول، سال 1387
22- ساسان‌نژاد، امیر هوشنگ، مجموعه قوانین و مقررات چک، فردوسی، تهران، چاپ نهم، سال 1383
23- ستوده‌تهرانی، حقوق تجارت، نشر دادگستر، تهران، جلد سوم، چاپ سوم، سال 1376
24- سلجوقی، محمود، امینی، یدالله، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی، دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری
25- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دراک، تهران، جلد دوم، (چاپ دوم و سوم)، سال 1381
26- ——————————–، جلد سوم، چاپ دوم، سال 1384
27- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (پیشرفته)، دراک، تهران، جلد دوم، چاپ بیستم، سال 1387
28- ———-، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، دراک، تهران، جلد دوم، چاپ دوازدهم، سال 1391
29- ——————————————-، جلد سوم، چاپ نخست، سال 1386
30- ———-، مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مجله تحقیقاتی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 20 و 19، سال 1376
31- شریفی، مهدی، انوشه پور، مسعود، تأمین خواسته از درخواست تا صدور، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، چاپ اول، سال 1390