قانون داوری تجاری بین المللی

 

۲- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، ۱۳۷۶: ۴۲۶).
۳- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، ۱۳۸۸: ۵۸۸).
د- فرضیه‌های پژوهش:
۱- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.
۲- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.
ر- حدود پژوهش:
گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.
ز- اهداف پژوهش:
هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ حقوق مفید فایده واقع شود.
و- مبانی نظری پژوهش:
در این پژوهش سعی می‌شود با بهره گرفتن از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ه- روش شناسی پژوهش:
روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای می باشد.
ی- تقسیم مطالب:
این تحقیق در ۳ فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
فصل اول: کلیات
در این فصل با توجه به این که موضوع در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران است، تعاریف اصطلاحاتی نظیر رأی داوری و اعتراض و هم تفاوت اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری