قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب، قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

 

اعضای کمیسیون،توسط رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد وپس ازتأیید معظم له برای مدت 3 سال تعیین می شوند.چگونگی درخواست وپیشنهاد عفو محکومان ،مطابق آیین نامه عفو وبخشودگی است.
‌ماده 35 ‌قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بیان دارد- در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف‌مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:
1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2 – اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
3 – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4 – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.
6 – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
‌تبصره 1 – دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
‌تبصره 2 – در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره‌مجازات را تخفیف دهد.
‌تبصره 3 – در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.
آیین نامه عفو وبخشودگی درتاریخ 19/9/1373به تصویب رئیس قوه قضائیه وتأیید مقام معظم رهبری رسیده است ودرحال حاضر،این آیین نامه مورد عمل است.
1-2-2-1-2- فرارحین مجازات
چنانچه درجریان اجرای حکم رجم ،مجرم ازگودالی که درآن قرارگرفته است فرارنماید تکلیف چیست؟
دراین مورد باید بین زنائی که باشهادت شهودثابت شده است وزنائی که بااقراریا علم قاضی ثابت شده است تفکیک قائل شد،یعنی اگرزناباشهادت شهودثابت شده باشد،اتفاق نظرفقهابراین تعلق دارد که محکوم جهت رجم به گودال برگردانده می شود،ولی اگرزنا به واسطه اقرارثابت شده باشد ودرحین اجرای مجازات رجم ،محکوم ازگودال فرارنماید برخی ازفقهاهمچون شیخ طوسی شرط اعاده مجرم را اصابت سنگ به بدن وی می دانند وطبق نظر ایشان،اگرسنگ به بدن مجرم اصابت نماید، برگردانده نمی شود.
قانون گذاردرماده 103 قانون مجازات اسلامی همین عقیده رامورد پذیرش قرارداده است.درخصوص زنائی که باعلم قاضی به اثبات رسیده است،راجع به برگرداندن مجرم به گودال تصریحی وجودندارد .
1-2-2-1-3- فرارشهود
چنانچه جرم زنای محصن یامحصنه باشهادت شهودثابت شده است حضورشهودبه هنگام اجرای رجم لازم است ماده 99 قانون مجازات اسلامی مقررنموده است «هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احسان است با اقرار اوثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ میزند بعد دیگران ، واگرزنای اوبه شهادت شهودثابت شده باشد اول شهودسنگ می زنندبعداً حاکم سپس دیگران » بنابراین درمواردی که زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد حضورشهود هنگام اجرای حکم الزامی است. بااین حال باغیبت آنان حدساقط نمی شود وحدباید براو اجراشود.لکن اگرشهودحضورپیداکنند وپس ازحضور، ازصحنه اجرا فرارکنند، دراین صورت مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی، حدساقط شده واجرانمی گردد.بنابراین موضوع فرارشهود ازصحنه اجرا درمواردی که زنای محصنه باشهادت شهودثابت شده باشد، ازموانع اجرای حکم وسقوط مجازات تلقی می شود.
1-2-2-1-4- اسلام آوردن مجرم
یکی دیگرازموانع مجازات،اسلام آوردن مجرم است. مستند آن نیزچندحدیث وازجمله حدیث مشهور«الاسلام یجب ماقبله»می باشد.
البته برخی ازفقها سقوط مجازات رامقید به حقوق الله دانسته اند. .برخی دیگرمعتقدند که:اسلام،هم حقوق الناس راساقط میکندوهم حقوق الله راساقطمیکند.

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.