قانون مجازات عمومی سال، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

آوریل 3, 2019 by بدون دیدگاه

 

الف: مجازات معاونت در جرم
در ماده ۱۲۶ قانون جدید شرایط تحقق معاونت امده است که همان شرایط ماده ۴۳ قانون سال ۷۵ است در تبصره نکته جدیدی قید شده «چنانچه فاعّل اصلی جرم ,جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات جرم خفیف تر محکوم میشود»
در ماده ۱۲۷ آمده « در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری تعین نشده باشد مجازات به شرح ذیل است:
الف:در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است,حبس درجه دو یا سه
ب:در سرقت حدی قطع عمدی عضو ,حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ:در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت:در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
در باب معاونت و مشارکت در قاچاق انسان باید گفت : بند ب ماده ۱ برخی از مصادیق مشارکت در این جرم را با برخی از مصادیق معاونت در این جرم (مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء) به عنوان قاچاق انسان بیان نموده است. سپس در تبصره ۳ ماده ۳ مقرر گردیده است:
” مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود” .
به عنوان یک قاعده کلی، معاونت در جرایم سازمان‌یافته، از مشارکت در این جنایات منفک نمی‌شود و همه دست‌اندرکاران ارتکاب این جرایم به عنوان شرکای جرم مجازات می‌شوند. لذا شایسته‌تر بود به جای بند ب ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۳ قانونگذار هرگونه معاونت در جرم را نیز به عنوان مشارکت قابل مجازات می‌دانست.
در جرم توقیف غیر قانونی از انجا که در مواد ۵۸۵ و ۵۸۶ قانون مجازات تعیین مجازات گردیده به همان میزان مندرج در مواد فوق محکوم میشوند. در تبصره و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاون در جرم مجازاتی تعیین نشده و همچنین در مقوله اخفا جسد جهت معاون مجازاتی در نظر نگرفته است لذا با عنایت به شرحی که گفته شد چون جرم آدم ربایی از درجه سه محسوب میشود معاون بایستی به مجازات درجه چهار یا پنج محکوم شود که چنانچه به مجازات درجه چهار محکوم شود نسبت به قانون سابق شدیدتر است زیرا از حداقل جرم شدیدتر است و به نوعی مجازات شدید بوده زیرا به اندازه مجازات مباشر محکوم خواهد شد مگر معتقد باشیم که در این گونه موارد بایستی به دو درجه پایینتر محکوم شودکه به وجدان قضایی نیز نزدیکتر است.
معاون جرم اخفا جسد نیز از انجا که مجازات مباشر تا یکسال حبس میباشد درجه شش محسوب شده و معاون بایستی به مجازات درجه هفت یا هشت محکوم شود.و همانطور که در فوق آمد بایستی به مجازات درجه هشت محکوم تا جانب عدالت رعایت شود
ب: مجازات شرکت در جرم
شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا درخور اقدام تامینی میداند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند به نحوی که بتوان او را شریک در جرم در مفهوم عرفی دانست.
بنا به تعریف قانون مجازات عمومی سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۵«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت نماید و جرم مستند به رفتار همه انها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار انها مساوی باشد خواه متفاوت ,شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل خواهد بود در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ,شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از انان مجازات فاعل مستقل جرم است »همانطور که ملاحظه میشود قانون جدید با قانون سابق تفاوتی نداشته و مجازات سردستگی نیز در ماده۱۳۰ این قانون پیش بینی شده است .در این ماده مجازات فرد سردسته حداکثر مجازات شدیدترین جرمی است که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند, محکوم می گردد مگر در جرائم مستوجب قصاص که به حداکثر مجازات معاون محکوم می شود.
لذا بنا به شرح فوق چنانچه دو نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به آدم ربایی طفل خردسالی نمایند هردو به پانزده سال حبس محکوم می شوند .البته به این معنا نیست که همیشه مجازات شرکا یکسان است چه بسا در مثال فوق احدی از شرکا همکاری در کشف جرم نماید و احدی دیگر اسیب های جدی بر طفل وارد اورد که دادگاه میتواند با رعایت شرایط تخفیف مجازات وی را تخفیف دهدواینجانب بر آن شدم تا با تجربه قضایی که در این خصوص داشته خلاصه ای از پرونده را جهت سهولت تفهیم مباحث این تحقیق اورده که به نوعی جزو تجربیات نگارنده بوده و اکثر مباحث در ان مطرح گردیده هر چند موضوع پلان نبوده ولی اکثر دانشجویان محترم قادر به دسترسی به پرونده ها را نداشته امید است مفید فایده باشد(اسامی تغیر یافته..)
مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، آقای سعید… علیه آقای سجاد… به جرم آدم‌ربایی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کیفری طرح می‌کند. مطابق با اظهارات شاکی دعوی که کمتر از پانرده سال دارد، وی در مبل فروشی آقای سجاد به عنوان متهم دعوا به مدت ۵ ماه کار می‌کرد. ویک شب در حدود ساعت۲۲ در تیرماه ۹۲، دو نفر متهم دیگر پرونده بعد از خوردن غذا وی را به بهانه شرکت در باشگاه سوار خودروی صاحب مغازه نموده و او را ربوده و به مکان نامعلومی داخل یک باغ برده و وی را مورد اعمال منافی عفت قرار می‌دهند .
به این ترتی
ب ایشان از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا به جرم فوق را نموده است . شکواییه شاکی خصوصی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به اداره آگاهی ارسال می‌شود تا تحقیقات مقدماتی از شاکی خصوصی و متهم در آنجا انجام شود.
پدر آقای سعید، برگ اظهارات شاکی پرونده را در کلانتری محل وقوع جرم پر می‌کند. وی در برگ اظهارات بیان کرده است که آن دو نفر مرتکب از دوستان سجاد بوده‌اند. پدر شاکی دعوا در ادامه بیان کرده است که پسرش در نزد سجاد کار میکرده و همسایه های کارگاه دیده اند که شب حادثه پسرش را با خودروی وی انتقال داده اند .و فردای انروز پسرش در حالیکه وضعیت نا مناسب ظاهری داشته و آثار خراش رو بازوها و مچ دستان وی مشهود بوده به خانه مراجعه و با گریه شرح ماوقع را بیان نموده که شب حادثه ان دونفر وارد مغازه شدند و با صاحب کارگاه احوالپرسی نمودند و صاحب مغازه به صورت غیر طبیعی از کارگاه خارج گردید و سپس آنها به بهانه باشگاه مرا بردند و نمیدانم کلید ماشین سجاد را چطور داشتند منهم چون با صاحب کارگاه آشنا بودند اعتماد کردم در بین راه یکدفعه تغییر مسیر دادند و گفتند از این راه نزدیکتر است سپس مرا به باغی بردند از لحظه ای که فهمیدم چه نقشه دارند کلی التماس و گریه کردم ولی انها به زور به من تجاوز کردندو البته وقتی مرا از ماشین پیاده کردند یکی از انها چاقویی روی گردنم گذاشته بود
متهم دعوا توسط کلانتری محل وقوع جرم راسا جلب میشود و در برگ گزارش‌های متهم اظهار می‌کند که ماشین من را مرتکبان جرم اصلی، بی‌اجازه برداشته‌اند و بعد از ساعت۱ هم برگشتند؛ وی اعلام می‌کند که اساسا اطلاعی از ماجرا نداشته است. در ادامه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مجددا ارسال می‌شود .