قراردادهای بین المللی، حقوق بین الملل، انعقاد قرارداد

 

برای مثال788 Sc Res (19 نوامبر سال1992) را ملاحظه کنید(برای احزاب آزادیخواه پیمان17 yamoussoukro لازم می باشد تا پیمان ها را مورد ملاحظه قرار داده و خواستار دبیرکل شدند تا نماینده خاصی را به کشور لیبریا بفرستد تا موقعیت را بررسی و گزارش دهد و گزارشی در مورد تکمیل قطعنامه ارائه دهد).
اما ثبت کنید همانطور که تنفیذUN را مورد ملاحظه قرار می دهید و1500 وSC Res (برقراری خوشایند کنسول دولتی عراق)، (16 اکتبرسال2003)1511. SC Res (برقراری خوشایند کمیته قانون اساسی مقدماتی.(8ژوئن2004) 1546.Sc(چارچوب پیشنهادی امضاء شده برای انتقال).
پیمان صلحBurundi، در یادداشت شماره29، پروتکل2 و قانون اساسی موقتی در یادداشت شماره29.
پیمان صلحBurundi یادداشت شماره29، پیمانBelfest یادداشت شماره29 و قانون اساسی ضمنی در یادداشت شماره29 وDPA در یادداشت شماره41 و پیمان صلح Bougainville در یادداشت شماره53.
پیمان صلح اصلی برای موزامبیک در یادداشت شماره47 و پیمان صلحCouatemala در یادداشت شماره31 و معاهده EL Salvador در یادداشت شماره31.
اثرy usnf Bangura تحت عنوان فقدان سیاست استراتژیکی و شیوه حکومت در Sierraleone ، Clapham در یادداشت شماره5 و تحت عنوان گروه بحران بین المللی آیا نقص در Dayton می باشد؟ و بوسنی چهارسال بعد از پیمان صلح مطرح شده است.
C.F Schneckener در یادداشت شماره13(استدلال می آورد که کلید موفقیت طولانی مدت پیمان های صلح در طرح سازمانی که هدفش توانمند ساختن رهبر انتخاب شده و حفظ تعاون می باشد واقع شده است)
scres را مورد ملاحظه قرار دهید زن وامنیت که در یادداشت شماره 3 در بالا در بخش 63 ذکر شد اصول معافیت از مجازات جنگ که در یادداشت شماره 3 در بالا آمده است را مورد ملاحظه قرار دهید . هم چنین قوانین حقوقی و عدالت موقت در مبارزات و جوامع درگیر جنگ را مورد ملاحظه قرار دهید .
مثال ها زیادند ازجمله DPA در یادداشت 41 را بررسی کنید و نیز بیانیه Tashkent در یادداشت شماره 24 را مورد ملاحظه قرار دهید
به مذاکرات اولیه ضامنین پیمان موقت در wippman را که در یادداشت شماره 15 آمده است مراجعه کنید
اثرwilliam Stanley , mark peceny ، قانون اجتماعی لیبرال و قطعنامه جنگهای غیرنظامی در امریکای مرکزی است.اما اثرRoland Paris تحت عنوان خطرهای صلح بین المللی لیبرال (آزادیخواه) را بررسی کنید 54 امنیت، Ntl 22 (1997) (همان استراتژی را برای مشارکت در عدم ثبات در جوامع از هم گسیخته شده جنگ زده بررسی می کند).
پیمان صلح dpa که در یادداشت شماره 41 و پیمان صلح Burundi که در یادداشت شماره 29 پروتکل IV آمده است را مورد ملاحظه قرار دهید
سازماندهی حزب کارگر بین الملل و گزارش برپایی کمیته برای بررسی نمایندگی که با انعقاد قرارداد مردم قبیله ای و بومی مکزیک، عدم رعایت را بدست می دهد، در سال1989، تحت ماده قانونی24 قانون اساسیILO و توسط حزب کارگر معتبر، اعمال شد
پیمان صلحBurund در یادداشت شماره29، پروتکلI ماده6 آمده است
به اثرLan S.Lustick تحت عنوان پایان اختلافات و جنگهای طولانی: مرحله صلحOslo بین رهبران سیاسی و مشروعیت مراجعه کنید
بیانیه اصول مربوط به سازماندهی حکومت برخود ضمنی و موقتی13 سپتامبر1993 بین اسرائیل و فلسطین نمونه(1993) 1525ILM32 وx [از این پس بیانیه اصول کلی]
اثرCF.Harold Hongiu تحت عنوان چرا ملتها از قوانین و حقوق بین الملل اطاعت می کنند؟ و اثرChristopher MC Crudden تحت عنوان حقوق بشر برای مشارکتهای موقت، در نظر گرفته می شوند: اصول سولیوان وMac Bride در تعهدات و ایجاب که در یادداشت شماره70 در 418 ذکر شده
اثرKaryn s Weinberg تحت عنوان تساوی حقوق در حکمیت و داوری بین المللی: «خوب» چطور خوب می شود؟ و مطالعات مرکاتور قانونی و ترکیب ایده آل و خوب227 (B.U.INT’LL (سال1994)؛ و اثرCF.Oerek W.Bowett تحت عنوان دعاوی بین دولتها و سازمان های خصوصی: منطقه شفق و فلق حقوق بین الملل و اثرA.A.Fatouros تحت عنوان حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی
اما به خاطر داشته باشید که تشخیص وتفاوت می تواند بعنوان یکی از درجات در نظر گرفته شود مثل پیمان صلح در بررسی هایی که از طری معاهدات موقت تاحدی پیشرفت رده و توسعه یافته اند مادامیکه تحت قوانین تجارتی اقدامات قانونی مرسوم را اعمال می کنند وبه مفهوم « حقانیت وقانونی بودن » قوانین ملی پاسخ می دهند اگر چه مفاهیم بسیار متفاوتی باشند
اثرFronnuala , Colm Camp bell, Christine Bell تحت عنوان مباحثه عدالت در انتقال