ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، استراتژی های رقابتی، استراتژی ترکیب

 

کیفیت محصول
چرخه حیات محصول
وفاداری مشتریان
توان بهره برداری از رقابتدانش فنی
اعمال کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان کالاهای ساخته شده
۵٫ نمره های موجود برروی محورX ها را جمع کنید و نقطه متعلق به محورX ها را مشخص نماییدنمره های موجود بر روی محورY ها را جمع بزنید و نقطه مربوط به این محور را تعیین نمانید این دو نقطه را به هم وصل کنید .
جدول ۱: برخی عوامل استراتژیک درSPACE
6. از مبدا مختصات به این نقطه وصل کنید . این خط نشان دهنده نوع استراتژی ای است که برای سازمان توصیه می شود و می تواند به صورت تهاجمی ، رقابتی ، تدافعی یا محافظه کارانه باشد.
در نمودار بعدی نمونه هایی از نمای استراتژیک حاصل از تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ارائه شده است . هر یک از این نماها نمایانگر نوع استراتژی ای است که باید به اجرا در آید : تهاجمی ، محافظه کارانه ، تدافعی یا رقابتی .
هنگامی که یک بردار در خانه تهاجمی (خانه دست راست در بالا ) از ماتریس قرار دارد ، سازمان در بهترین وضع ممکن است و می تواند با بهره گرفتن از توانایی ها یا نقاط قوت داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱) بهره برداری از فرصت های خارجی ، ۲) برطرف کردن نقاط ضعف داخلی و۳) پرهیز از تهدیدات خارجی . بنابراین ، می توان اقدامات زیر را به عمل آورد : رسوخ در بازار ، توسعه بازار ، توسعه محصول، یکپارچگی عمودی به پایین ، یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی افقی ،و تنوع همگون ، تنوع ناهمگون ، تنوع افقی یا استراتژی ترکیبی که بستگی به شرایط خاصی دارد که سازمان با آن روبه رو می شود.
اگر بردار در خانه محافظه قرار گیرد (طرف دست چپ بالا ) بدین معنی است که سازمان باید شایستگی های اصولی خود را حفظ نماید و خود را در معرض خطرهای بزرگ قرار ندهد. اغلب، استراتژی های محافظه کارانه شامل رسوخ در بازار ، توسعه بازار،توسعه محصول و تنوع هنگون می شود . اگر بردار در گوشه دست چپ و در پایین ، در خانه تدافعی قرار گیرد ، بدان معنی است که شرکت باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح کند و از تهدایدات خارجی پرهیز نماید. استراتژی ها تدافعی شامل کاهش دادن فعالیت ها ، فروش یا واگذاری بخش هایی از سازمان ، انحلال و تنوع همگون می شود. سرانجام اگر بردار در گوشه دست راست در پایین ، یعنی در خانه رقابتی ماتریس قرار گیرد ، بدین معنی است که سازمان باید استراتژی های رقابتی را به اجرا درآورد . استراتژی های رقابتی شامل یکپارچگی عمودی به بالا ، یکپارچگی عمودی به پایین ،یکپارچگی افقی ، رسوخ در بازار ، توسعه بازار ، توسعه محصول و تشکیل مشارکت می شود .
در جدول ۲-۳ ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک متعلق به یک بانک ارائه شده است . توجه کنید که در این مورد خاص استراتژیک های رقابتی توصیه می شود
شکل ۲: نمونه هایی از ارزیابیهای استراتژیک
نمای تهاجمی
سازمان در نوع صنعتی که فعالیت می کند.
از توان مالی خوبی برخوردار است .
ISI
FS