مالیات های غیرمستقیم، مالیات های مستقیم، دسترسی به اطلاعات

 

معافیت‌هایی می‌باشند که قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری و به‌منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و جهت‌دهی به روند سرمایه‌گذاری اعطاء می‌شوند (نظری، ۱۳۹۰).
این عامل از طریق پاسخگویی به سوالات مربوط به معافیت‌های مالیاتی موضوعی در پرسشنامه بررسی می‌شود.
باشگاه‌های کوچک ورزشی :
ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، همین باشگاه‌ها هستند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی این صنعت عمل می‌کنند (خبیری، ۱۳۸۴).
در این پژوهش، مقصود از باشگاه‌های کوچک ورزشی باشگاه‌هایی است که در رشته‌های زیرمجموعه ورزش همگانی (ایروبیک، بدنسازی، آمادگی جسمانی، ورزش صبحگاهی و غیره) فعالیت می‌کنند.
مدیران باشگاه‌ها:
افرادی هستند که مدیریت یک باشگاه (باشگاه‌های مورد نظر تحقیق) را به عهده‌ دارند.
کارشناسان ورزشی:
افرادی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در زمینه کسب‌وکارهای ورزشی دارای تجربه هستند و اعضای هیأت علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌های شهر اصفهان می‌باشند.

مقدمه
هر محققی برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع تحقیق خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و تحقیقات دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و تحقیقات قبلی در رابطه با عنوان تحقیق امکان پذیرتر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در بخش اول این فصل موضوع مالیات و معافیت های مالیاتی آورده شده و در بخش دوم به بحث در مورد ورزش پرداخته شده است و در بخش سوم در مورد باشگاه ها و کسب و کارهای کوچک ورزشی بحث شده است. در بخش چهارم به بحث در مورد ورزش و مالیات پرداخته شده و بالاخره در بخش پنجم پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور ذکر گردیده است.
بخش اول: مالیات
تعریف مالیات:
مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاه های اقتصادی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر قانون ملزم به پرداخت آن به دولت اند و معمولا بدون چشمداشت به خدمت معینی پرداخت می شود. این پرداخت می تواند از سر میل و رغبت یا با اکراه صورت گیرد (توکلی،۱۳۸۶).
انواع مالیات:
مالیات ها را به دو دسته تقسیم بندی می نمایند. این دو دسته عبارتند از مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم (رنگریز وخورشیدی، ۱۳۷۷).
مالیات های مستقیم: