مبارزه با مواد مخدر، اقدام به خودکشی، تفکیک زندانیان

دانلود پایان نامه

 

در جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 12 آ.س. ز سال 84 متهمان و محکومین معتاد به مواد مخدر و الکل جهت نگهداری درمان و معالجه به مراکز بازپروری فرستاده می شوند علاوه بر این در ماده 120 آئین نامه مزبور آمده است زندانیان معتاد به مواد مخدر مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مقررات مربوطه به مراکز بازپروری و اردوگاههای کار اعزام و از هر نظر تابع مقررات خاص خود خواهند بود
در همین راستا قانون این اجازه را به قوه قضائیه داده است که بخشی از محکومان مواد مخدر را بجای زندان در اردوگاههای (خاص با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید
5- تفکیک از لحاظ مدت محکومیت
اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی درباره محکومین به حبسهای کوتاه مدت که اکثریت جمعیت کیفری را تشکیل می دهند امکان پذیر نیست ، چرا که اجرای برنامه های اصلاحی در زندان، مستلزم زمانی نسبتاً طولانی خواهد بود . بنابراین تجمع هر دو گروه از محکومین به حبسهای کوتاه مدت و طویل المدت موجب هرج و مرج و عدم تاثیر برنامه های اصلاحی ، حتی نسبت به حبسهای دراز مدت خواهد شد.
آ. س . ز سال 84 نیز جهت جلوگیری از چنین مفاسدی مقرر نموده زندانیان باید بر حسب مدت مجازات تفکیک و به قسمتهای زندان یا موسسات تامینی اعزام شوند.
اما متاسفانه باید اذعان داشت که مقنن در مواد بعدی که تکلیف برخی از گروههای محکومین را معین نموده هیچگونه ذکری از تفکیک این دو دسته و کیفیت آن نیاورده است .
6- تفکیک زندانیان سیاسی از محکومین به جرائم عمومی
طرز اجرای کیفر زندان در مورد زندانیان سیاسی با محکومین به جرائم عمومی متفاوت است رژیم زندانیان سیاسی واجد امتیازاتی نسبت به رژیم زندانیان عادی می باشد . زندانیان سیاسی ، اغلب در محل مخصوصی جدا از زندانیان عادی بسر می برند و در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند تا نتوانند از طریق تبادیل نظر و تبانی با یکدیگر موجبات بلوا و آشوب را در زندان فراهم نمایند . اینگونه زندانیان می توانند در ساعات روز تحت نظر مراقبین و مامورین انتظامی ، بطور نامحدود به گردش بپردازند و اجباری به کار در زندان و پوشیدن لباس مخصوص آن ندارند در مقررات مربوط به مکاتبات و ملاقات زندانیان ، آزادیهای بیشتری برای آنها قائل شده اند بطوریکه زندانیان سیاسی می توانند هر وقت که بخواهند نامه بنویسند و کسان خود را ملاقات کنند . همچنین می توانند بسته های محتوی هدایای خود را اعم از پوشاک یا خوراک ، از خارج تحت نظارت و کنترل اداره زندان ، دریافت دارند معمولاً غذای این قبیل زندانیان هم نسبت به زندانیان عادی بهتر رضایت بخش تر است
مهمترین شکل که در راه تفکیک محکومین سیاسی و غیر سیاسی وجود دارد ، ضابطه تشخیص آنها است در ایران مطابق اصل 168 قانون اساسی ، جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند مع الوصف تا کنون هیچ قانونی برای تعیین و تشخیص این جرائم از یکدیگر وضع نگردیده است هر چند که بعضاً محکومین سیاسی در زندانهای خاص و یا در بند های جداگانه نگهداری می شوند اما آ س ز سال 84 در خصوص تصریح در محل نگهداری و سیستم خاص حاکم بر آنها ساکت است
7- تفکیک از لحاظ سابقه محکومیت
محکومین وارد زندان می شوند از جهتی به دو گروه کامل تقسیم می شوند .
گروه اول – مجرمین حرفه ای هستند که مدتی از عمر خود را در بزهکاری و زندان گذرانده و ارتکاب جرم و زندگی برایشان امری عادی گردیده است .
گروه دوم : کسانی هستند که برای اولین بار پا به زندان گذاشته و از سویی ورود به محل ناآشنا بنام زندان در دلشان رعب افکنده و از طرف دیگر از وضعیت خود شرمگین و پشیمانند این گروه روزهای اول را غمگین و افسرده در گوشه ای نشسته و به سرنوشت و عاقبت خود و خانواده شان می اندیشند زندانیان حرفه ای نیز از چنین فرصتهایی سوء استفاده کرده با محبت و گشودن در دوستی با چنین افرادی از یک طرف فوت و فن بزهکاری را به آنها آموخته و از طرف دیگر اقدامات و برنامه های اصلاحی را در مورد اینگونه افراد- با وسوسه و تلقین -خنثی می سازند و گاهی این گونه افراد را جذب باندهای بزهکاری خود خواهند نمود. با توجه به این مراتب ، تفکیک این دو دسته مجرمین از یکدیگر امری ضروری خواهد بود .
در ایران مطابق م 5 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 هرگاه کسی بعلت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون، مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیشتر از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطر ناک و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یااز راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعید گاه برای مدت نامعینی صادر نماید.
آ. س .ز نیز یکی از موارد تفکیک و طبقه بندی زندانیان را سابقه آنها عنوان نموده و جهت نیل به این منظور تنها مقرر نموده مجرمین به عادت و افراد شرور در تبعید گاه نگهداری خواهند شد .
8- تفکیک زندانیان بیگانه
بطور کلی، اتباع بیگانه که در زندانهای یک کشور دیگر بسر می برند، تحت رژیم مشابه اتباع داخلی نگهداری می شوند . ولی بیگانگانی که در اثر تقاضای استرداد از طرف دولت متبوع خود توقیف می شوند ، چون هنوز جرم آنان در نظر مقامات قضائی کشور توقیف کننده محرز نگردیده و امکان بیگناهی آنان موجود است ، علی الاصول مطابق رِژیم متهمین و باز داشتیهای موقت نگهداری می شوند ، تا حیثیت و شئون ظاهر و شخصیت باطنی آنها حفظ گردد.
اما لازم به ذکر است که آ. س . ز سال 72 این امر را مورد توجه قرار نداده و مساله را به سکوت واگذار نموده است
9- تفکیک محکومین به اعدام
محکومین به اعدام باید مورد مراقبت مستمر به منظور جلوگیری از فرار یا اقدام به خودکشی قرار گیرند بهمین جهت است در این قبیل زندانیان معمولاً در سلولهای انفرادی که قابل مشاهده و کنترل از محل مجاور باشند نگهداری شده و یک نفر مامور مراقبت از آنها بطور دائم بر عهده می گیرد

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.