مبانی نظری تامین اجتماعی، چهارچوب نظری تحقیق، فعالیت های اقتصادی

 

از طرفی، اطلاعات مانند سایر منابع سازمان: مواد، سرمایه، منابع انسانی و فناوری، یک منبع با اهمیت است. بنابراین مانند سایر منابع بایستی به درستی مدیریت شود. فناوری اطلاعات نیز دائما در حال تغییر و دگرگونی است، لذا به منظور استفاده موثر و کارآ باید اداره و مدیریت شود. (صرافی زاده، ۱۳۸۶، ۴۴،)
سازمان تامین اجتماعی :
سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات و خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور ،بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود .جمعهیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، این سازمان با حدود ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را دارا می باشد .سازمان تامین اجتماعی با اتکا بر ساختار عمومی و غیر دولتی ، هویتی اجتماعی و اقتصادی دارد و آرمان آن دستیابی به سازمانی است دانش مدار ،کارآمد ، پایدار ،امانتدار و پاسخگو ، که از طریق ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سطح معیشت و سلامت بیمه شدگان و خانواده آنان در جهت اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی گام بر می دارد .رویکرد سازمان در نیل به اهداف خود ، بر پایه بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی و مشارکت سه جانبه بیمه شدگان ، کارفرمایان و دولت استوار است. خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیت های اقتصادی استوار است .شبکه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۸ مورد خدمات و حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق ۵۶۰ شعبه بیمه ای در سراسر کشور ارائه میدهد
که ۹ خدمت عمده شامل مستمری بازنشستگی ، مستمری از کار افتادگی، مستمری فوت برای بازماندگان ، غرامت ایام بیکاری ، درمان ، غرامت ایام بیماری ، اروتزو پروتز ، کمک هزینه ازدواج ، هزینه سفر می باشد .
کارفرمایان :
-تعریف نظری :کارفرمای شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور و یا به حساب او کار می کند .کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول ، عهده دار اداره کارگاه هستند ،نماینده کارفرما محسوب می شوند .و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند .(همان ،ص ۲۲ )
-تعریف عملیاتی :در این تحقیق منظور از کارفرما، اشخاصی است که مسئولیت انجام تعهدات بیمه شده را در قبال سازمان تامین اجتماعی به عهده دارد .

فصل دوم :
مبانی نظری
۲-۱ مقدمه
در حال حاضر دانش و دستاوردهای علمی بشر تا جایی پیش رفته که کمتر موضوعی می توان یافت بوسیله دانشمندان و محققین بدان توجه نشده باشد ، به عبارتی دیگر ، در موضوعاتی که برای تحقیقات انتخاب می شود ، می توان تحقیقات مشابهی را یافت نمود و از نتایج این تلاش ها در جهت حل مسائل جدید بهره برد . از طرفی حاصل این دستاوردها ، نظریه ها و تئوری هایی می باشد که در زمینه های گوناگون ارائه شده و می تواند مبنای نظری و عقلانی را برای تحقیق در حال انجام ، فراهم آورد . بنابر این مطالعه تحقیقات انجام شده در گذشته در خصوص تامین اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات نیز ، از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند ما را در انجام تحقیق حاضر و ارائه مبانی نظری مورد نیاز کمک شایانی نماید .
در این فصل سعی می شود ابتدا مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار گیرد ، سپس پژوهش های خارجی و داخلی مشابه و مربوط به تحقیق حاضر ، مطرح شود و پس از نقد این پژوهش ها ، چهارچوب نظری تحقیق ارائه گردد .
۲-۲مبانی نظری تحقیق
در این بخش مبانی نظری تامین اجتماعی و سپس مبانی نظری تکنولوژی اطلاعات به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-۲-۱ مبانی نظری تامین اجتماعی
دولت ها و دانشمندان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که توسعه پایدار سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی هر کشوری با سطح و کیفیت تامین اجتماعی در آن کشور رابطه مستقیم و جدایی ناپذیر دارد . البته تامین اجتماعی مفهومی جدید و متعلق به عصر حاضر نیست و می توان پیدایش آن را به شکل گیری نخستین اجتماعات انسانی و جوامع مدنی و تاسیس دولت در جوامع مختلف مربوط دانست ؛ به نحوی که انسان ها از همان آغاز ، بنا به طبیعت انسانی و خلق و خوی اجتماعی خود نمی توانستند نسبت به رنج ، محرومیت ، بیماری و از کار افتادگی هم نوعان خویش بی تفاوت باشند ؛ لذا نخستین حمایت های اجتماعی را باید در نوع دوستی و کمک های انسان ها به یکدیگر جستجو کرد ، پدیده ای که تا به امروز نیز در بیشتر جوامع بشری باقی است .(پلو ،۱۳۷۹ ،ص ۵۰ )