مبانی نظری و ادبیات تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرها، داده های جمع آوری شده

 

پیش بینی با به کارگیری سری زمانی : پیش بینی که با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده در طول دوره زمانی معین انجام می شود .
مدل : شکل ساختاری پدیده های واقعی .
مدل پیش بینی : عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می شود.
روش شناسی باکس-جنکینز(Box-Jenkins Methodology ):
این روش شناسی توسط آقایان باکس وجنکینز توسعه یافته است که شامل ۴ مرحله اساسی می باشد.
مرحله اول که مرحله شناسایی آزمایشی نام دارد به شناسایی مدل اختصاص دارد. به محض این که مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده وتخمین پارامترهای مدل صورت می گیرد. این مرحله، مرحله تخمین نامیده می شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که در مورد مدل انجام داده ایم مورد ارزیابی قرار می گیرد. زمانی که مدل نهایی به دست می آید از آن به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می شود. این مرحله، مرحله (چهارم)مرحله پیش بینی نامیده می شود.
روش باکس – جنکینز می تواند برای پیش بینی های فصلی و غیرفصلی مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که از مدل باکس- جنکینز صحبت می شود، در واقع از خانواده ای از مدل ها صحبت می کنیم. منظور این است که تنها یک مدل باکس- جنکینز وجود ندارد. بلکه مدل های باکس- جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می توان این مدل ها به گروه های اصلی مدل های اتورگرسیو (AR)، مدل های میانگین متحرک (MA) و مدل های تلفیق شده اتورگرسیو میانگین متحرک (ARIMA) تقسیم نمود. بدین دلیل غالباً مدل های باکس-جنکینز را مدل های ARIMA می نامند. پیش بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس- جنکینز ابتدا باید مدل های ویژه ای را از میان مدل های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.
۱-۱۳) خلاصه فصل اول :
فصل اول از پایان نامه ها معمولاً بیان خلاصه ای از کل پایان نامه می باشد، به طوری که مطالب کل پایان نامه به طور فهرست وار در ان ذکر می شود. در واقع با نگاهی کوتاه اما دقیق به فصل اول پایان نامه ها می توان به کلیت آن پی برد. بنابراین این فصل را با یک مقدمه شروع کردیم؛ سپس به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه، قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی پرداختیم و بعد از آن تعاریف عملیاتی متغیرها و مفاهیم و واژگان تخصصی را برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم تعریف کرده و در نهایت فصل اول را با خلاصه ای از این فصل به پایان بردیم.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه :
پیش بینی سود و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققین و اعتبار دهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریان های نقدی)، کمک به کارکرد کارآی بازار سرمایه (ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام)، ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش بینی های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می باشد. با پذیرش این پیش فرض که پیش بینی سود برای تصمیم گیری سودمند و مرتبط با مدل های تصمیم گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم گیری و مدل تصمیم سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود؟
با توجه به آن که تهیه اطلاعلات سودمند برای پیش بینی رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است. در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا از متغیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید. از این رو، بخشی چشم گیری از پژوهش ها به پیش بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راه های مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است. یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل، پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.
۲-۲) تعریف واژه ها :
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه ناگریز به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوءتفاهم و استفاده نا مطلوب از تفاهم،واژگان به کار رفته در مسأله را تعریف می کنیم.
۲-۲-۱) تعریف پیش بینی :
در فرهنگ لغات دو اصطلاح Forecasting وPrediction وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیشگویی است . این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه گاه با دومعنی متفاوت به کار می رود. در فرهنگ وبستر، Forecast به معنای برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای Predict آمده و Predict به معنای دانستن چیزی از قبل تعریف شده است.