مبانی نظری و ادبیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی، مزیت رقابتی پایدار

 

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از مقالات و کتابهای مورد نیاز استفاده شده است.
ب) تحقیقات میدانی
به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است.
متغیرهای پژوهش
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد این ارزشها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، ۱۳۸۴).
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود.
الف. متغیر وابسته پژوهش
مزیت رقابتی
ب. متغیرهای مستقل پژوهش
حافظه سازمانی و قابلیت سازمانی؛ نوآوری سازمانی و نوآوری در بازاریابی.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف مفهومی
الف ) یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه است که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد (لیم و چن، ۲۰۰۶ ).
ب) حافظه سازمانی
حافظه سازمانی یک تکنیک است که می تواند برای حفظ اطلاعات، اکتساب، و بازیابی در یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.(والش و آنگسون ، ۱۹۹۱) و به عبارت دیگر حافظه سازمانی، تنها وسیله و ابزار جمع آوری و نگهداری دانش نیست بلکه وسیله ای برای به اشتراک گذاشتن دانش نیز محسوب می شود.
ج ) مزیت رقابتی پایدار
مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (جی. کیگان، ص ۲۳) مزیت رقابتی پایدار یک نوع مزیت رقابتی است که از ویژگیهای نظیر بادوام بودن، قابلیت پدافندی بالا، تحمل پذیری مناسب، دارای قابلیت مدارا، قابلیت زیستی بالا، قابلیت حمایتی و پشتیبانی زیاد، قابلیت پذیرش بالا، قدرت توجیه پذیری و اقناع سازی مناسب، توان مذاکره ای قابل ملاحظه برخوردار است که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی همه یا بعضی از ویژگیهای فوق در آن وجود خواهد داشت.(گرنت ، ۱۹۹۵)
تعریف عملیاتی