مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 

۱۳۸۷
محمود زاده و همکاران
مدلی جهت ارزیابی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری
با بهره گرفتن از مدل فازی AHP و تکنیک TOPSIS مدلی را در ارزیابی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری معرفی نموده اند و معیارهای مورد استفاده اینان حاوی شاخص خالص ارزش فعلی ، نرخ بازده داخلی ، تجزیه و تحلیل هزینه سود و دوره بازگشت سرمایه بود.
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به اهداف،ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در فصل دوم ، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد.در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.روش کلی تحقیق، جامعه آماری،حجم نمونه و روش تعیین آن،نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
روش کلی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی در شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار تهران واقع در تهران می باشد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد .هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. (خاکی ، ۱۳۸۷). این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. و بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات کمی – کیفی است، زیرا به طور ویژه بر روی شرکت های بزرگ سطح استان تهران  تمرکز کرده و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط میان آنان را در چارچوب مشخص توصیف نموده است. و همچنین جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. (خاکی ،۱۳۸۷).
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر مدیران و کارکنان مالی و تولیدی شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار است که جهت تبیین اهمیت و وزن شاخص های ریسک اقتصادی برگزیده شده اند. منبع شناسایی شرکت‌های بزرگ، سازمان ثبت شرکت ها در سطح استان تهران  است که بر این اساس تعداد این شرکت‌ها به ۱۲۰ شرکت می‌رسد.که در این شرکت ها ۱۲۵ پرسشنامه میان مدیران و کارکنان مالی و تولیدی پخش گردید.
نمونه آماری
در این تحقیق به دلیل اینکه روش توصیفی است نمونه گیری نداریم و نمونه مورد نظر شامل کل افراد حاضر در جامعه آماری می باشد. بدین صورت که از بین مدیران مالی و کارکنان و حسابداران شرکت های بزرگ ، تعداد ۱۲۵نفر انتخاب شده است که۹۲ پرسشنامه برگشت داده شده است.
روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است جهت گردآوری داده ها ی لازم برای این تحقیق ازموارد زیر استفاده گردیده است.
استفاده از مدارک علمی موجود در کتابخانه ها ومقالات مرتبط
مصاحبه با کارشناسان وافراد متخصص در مالی و اقتصادی
استفاده از اینترنت وسایتهای علمی rosenet-sincedirect-EBC.CO