مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 

قیمت جهانی طلا (GP)، میانگین قیمت نفت ایران (OP)، نرخ دولتی دلار آمریکا (USD) و شاخص S&P500 بورس آمریکا به عنوان نماد بورس جهانی برای دوره مورد مطالعه انتخاب گردید.
۱-۷-۳: جنبهی نوآوری تحقیق
تحقیقی با چنین محتوا و عنوانی تا به حال در ایران به انجام نرسیده است.
این تحقیق کمک میکند تا دریچه جدیدی از اطلاعات مورد نیاز، جهت رسیدن به اهداف اقتصادی که همان تخصیص بهینه منابع است، باز شود، تا عوامل درگیر و تصمیم گیران حول این مقوله با بکارگیری تکنیکهای کارا و مناسب و ترکیب دو تکنیک خطی و غیر خطی بتوانند تصمیمات خویش را با دقت و اطمینان بیشتری اخذ نمایند.
همچنین معرفی روشی جدید برای پیش بینی شاخص های بازارهای مالی برای اولین در مطالعات و پژوهش های کاربردی و دانشگاهی می باشد.
۱-۸: ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. تشریح و بیان موضوع تحقیق، ضرورت انجام و اهداف تحقیق، فرضیه-های تحقیق و روش آزمون فرضیات تحقیق در این فصل ارائه شد.
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق را در بردارد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع تحقیق ، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع تحقیق انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفت.
فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق ، جامعه آماری، نمونه آماری و منابع اطلاعاتی تشریح گردیده است. سپس روش های آماده سازی متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیات مطرح شده است.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافته ها اختصاص دارد. در این فصل نتایج آزمون هر یک از فرضیه های تحقیق تشریح شده است.
فصل پنجم شامل خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات می باشد . در این فصل ابتدا خلاصه موضوع، روشها و یافته های تحقیق بیان شده، سپس نتیجه گیری و بررسی تطبیق یافته ها مورد بحث قرار گرفته است. در خاتمه پیشنهادها و زمینه های تحقیقاتی آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ و پیوستهای تحقیق نیز ضمیمه است.
۱-۹: خلاصه فصل
درانجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخشها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می باشد. در این فصل سعی بر آن بود تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرح کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در ابتدا با بیان مقدمهای کلیات طرح مشخص گردید و سپس به بیان مساله و چارچوب نظری، اهداف، دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه ها و روش تحقیق ارائه شده است. در انتها ساختار کلی تحقیق بیان شده است.
فصل دوم
مروری برمبانی نظری و
ادبیات تحقیق
۲-۱: مقدمه
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در جهان مبادله میشود. اقتصادهای ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس است. به علاوه بازار بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در سرمایه گذاری شده است.