مبانی نظری و پیشینه تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران، ابزار گردآوری دادهها

 

به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در لیست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران باشند.
داده های آنها در دسترس باشد.
ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های این تحقیق از طریق صورتهای مالی و گزارشهای سالانه حسابرسی شده شرکتهای صنعت سیمان پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی:
طراحی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها
ب) قلمرو مکانی:
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ج) قلمرو زمانی:
از سال ۸۰ الی ۸۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
عموماً در برشماری عوامل اصلی تولید، سرمایه عاملی است که در کنار نیروی انسانی مورد توجه قرار میگیرد، تا جائیکه اقتصاددانان وجود آن را دلیلی بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها تلقی میکنند. از این روست که کشورها بازارهائی را به مرور زمان شکل دادهاند تا به انباشت سرمایه انسجام و سرعت لازم بخشند و بتوانند نقدینگیهای مازاد و پساندازهای خرد و کلان را در یکساز و کاری موثر جمعآوری کنند و آنها را در تامین مالی واحدهای اقتصادی مولد بکار گیرند. این بازارها موسوم به بازارهای مالی هستند که جدا از بازارهای کالا و کار میباشند. در یک تقسیمبندی کلی این بازارها به دو بازار پول و سرمایه تقسیم میشوند: بازار پول، بازاری است که نهاده های سپردهپذیری مثل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موسسات پس انداز) در آن نقدینگیها را جذب و آنها را در قالب اعتبارات کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، تخصیص میدهند.
بازار سرمایه، نیز بازاری است که امکان تامین مالی در مقاطع زمانی بلندمدت را برای واحدهای اقتصادی مولد فراهم میکند. این بازارها با بازار سهام (بازارهای بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس)، بازار اوراق بدهی بلند مدت (اوراق قرضه بلندمدت) و بازار بیمه شناخته میشوند. بازار سرمایه از نظر نوع عرضه اوراق بهادار به دو بازار معاملات دست اول و معاملات دست دوم بخشبندی میشود. اوراق بهادار تازه انتشار یافته در بازار دست اول داد و ستد میشود، و بنگاهی که آن را منتشر کرده با بازار دست اول روبروست. در بازار دست دوم اوراق بهاداری که پیشتر منتشر شده باشد داد و ستد میشود. در واقع حضور بنگاه های اقتصادی در بازار دست دوم دربردارنده تامین مالی جدیدی برای آنهاست. وجود بازار دست دوم به دلیل افزایش قدرت نقدینگی اوراق بهادار، توزیع منطقی ریسک، تعیین مناسب قیمت اوراق بهادار و انتشار اطلاعات درست و بهنگام برای بنگاه های مزبور اهمیتی اساسی دارد.
طبقه بندی بازارها
طبقهبندی بازارها راه های بسیار دارد. یک راه طبقهبندی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام. طبقهبندی دیگر بر اساس سررسید حق مالی است که بر این اساس به دو بازار پول و سرمایه تقسیم میشود. برای مثال، بازاری برای ابزاردهی کوتاه مدت وجود دارد که آن را بازار پول مینامند و بازار دیگری برای دارایی مالی با سررسید طولانیتر وجود دارد که آن را بازار سرمایه میخوانند. خلاصه طبقهبندیهای بازار مالی به صورت زیر میباشد (مودیلیانی و فری، ۱۳۸۸، ص۲۵).