مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تجزیه و تحلیل دادهها، تصمیم‌گیری چندمعیاره

 

مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت لجستیک (مدیریت موجودی و جریان مواد )
مدیریت روابط در زنجیره تامین
تصمیمگیری چندمعیاره:
تصمیم‌گیری، شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حلهای مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حلها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت، تابع کیفیت تصمیمگیری است، زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می‌آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می کند. در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار، مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش های تصمیم‌گیری چندمعیاره که در دهه‌ های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.
مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره به دو دسته عمده مدلهای تصمیم گیری چندهدفه و مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه تقسیم می‌شود. در حالت کلی، مدلهای چندهدفه به منظور طراحی و مدلهای چندمعیاره به منظور انتخاب گزینه برتر، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی مدلهای تصمیم‌گیری چندهدفه با مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره آن است که اولی در فضای تصمیم‌گیری پیوسته و دومی در فضای تصمیم‌گیری گسسته تعریف می‌گردند.
مجموعه های فازی
تئوری مجموعه های فازی، گامی برای نزدیک شدن بین قطعیت در مسائل کلاسیک ریاضیات و عدم قطعیت فراگیر در جهان واقع است. این نزدیکی در نتیجه تمایل بیحد و حصر بشر برای درک بهتر فرایند های فکری و شناختی است (Zadeh, 1990).
مجموعه فازی براساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر، در بازه صفر و یک است و در آن هر یک از اعضا درجه عضویت دارند. مجموعه فازی از تعمیم و عمومیت دادن تئوری مجموعه‌های کلاسیک ایجاد شد. در تئوری مجموعه‌های کلاسیک، عضویت اعضا در یک مجموعه به صورت جملات باینری براساس شرط دودویی تعیین می‌شوند که یک عضو یا به مجموعه تعلق دارد یا ندارد. در حالی که در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است.
روش MDL:
روشی برای مقایسه زوجی میباشد که در آن عناصر (گزینه ها) با توجه به اهمیتی که دارند ارزشی را به خود اختصاص میدهند. این روش، تعدیل یافته روش DL می باشد. روش MDL یا DL پیشتر در زمینه های IT (Rosilah et al, 2012) ، انتخاب مواد برای طراحی مکانیکی (Dehghan-Manshadi et al, 2007)، الکترونیک و مدارهای الکترونیکی (Sutton et al, 2008)، صنایع هواپیمایی (Abdoli-Aghaei, ۲۰۱۱) و علم شیمی (Windmiller, 2011)، استفاده شده اما در زمینه انتخاب تامینکنندگان استفاده نگردیده است.
۴-۱ ساختار فصلهای پژوهش
در ادامه این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم مطرح شده، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و بیشینه تحقیق پرداخته شده است و در بخش سوم روش تحقیق یا متدولوژی بیان گردیده است. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها عنوان گردیده ضمن آنکه نتیجه پیادهسازی این روش بر روی یک مورد واقعی نیز در فصل چهارم آمده است و در فصل پنجم علاوه بر نتیجهگیری به بیان پیشنهاداتی برای مطالعه آتی پرداخته شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
در دهه اخیر، برای بیشتر سازمانها، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین، به یک چالش تبدیل گردیده است. از آنجا که عملکرد تأمین‌کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین‌کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می‌شود‌. ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان، فرایندی است که در طی آن تامینکنندگان به عنوان یک جز از زنجیره تأمین، مورد تحلیل، ارزیابی و انتخاب قرار میگیرند. از طرفی تصمیمگیری چندشاخصه رهیافتهایی هستند که با رتبهبندی و گزینش یک یا چند تامینکننده از میان مجموعهای از تامینکنندگان سر و کار دارند. تصمیمگیریهای چندمعیاره، چارچوب موثری را برای مقایسه تامینکنندگان براساس ارزیابی معیارهای متفاوت بدست میدهند (De Boer et al, 2001).
این فصل شامل ۴ بخش میشود. در بخش اول مفاهیم مرتبط با زنجیره تامین، بیان شده است، در بخش دوم به بحث پیرامون منطق فازی پرداخته شده است، در بخش سوم دو تکنیک متداول تصمیمگیری چندمعیاره یعنی AHP و TOOPSIS مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش چهارم روش MDL و در بخش پنجم پیشینه تحقیق بیان گردیده است.
زنجیره تامین
در دهه ۱۹۹۰ و با پیشرفت فناوری و ورود آن به عرصه تولید، حمل و نقل، انبارها، خردهفروشی ها و توجه توام به جلب رضایت مشتری و کیفیت کالاها و خدمات، بحث زنجیره تامین به طور گستردهای در صنایع تولیدی مطرح گردید. به این ترتیب زنجیره تامین و مدیریت آن با هدف پرداختن به تمامی مسائل یاد شده و راهبری و هدایت آنها شکل گرفت.