مبانی نظری و پیشینه پژوهش، سود نقدی ناخالص هر سهم، مبانی نظری و پیشینه

 

عواملی که در محاسبه نرخ بازده کل مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱-     تعداد سهام شرکت در ابتدای سال مالی(قبل از افزایش سرمایه)
۲-     تعداد سهام شرکت در انتهای سال مالی شرکت(بعد از افزایش سرمایه)
۳-      تعداد سهام افزایش یافته شامل:
الف)چقدر از محل آورده نقدی است؟
ب)چقدر از محل اندوخته ها یا سود انباشته است؟
۴- قیمت سهم در ابتدا و انتهای سال مالی
۵- سود نقدی ناخالص هر سهم
مجموعه عوامل فوق را باید در فرمول مربوط به محاسبه نرخ بازده کل قرارداد تا جواب نهایی بدست آید.(اسماعیلی ۱۳۸۵ )
۱۰-۲- عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام
با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش این عوامل عمدتاً شامل نسبت اهرمی، فرصتهای رشد، سودآوری، اندازه شرکت، روند بلندمدت برگشتی، استراتژی تکانه قیمت سهام، ارزش شرکت و نقدینگی می باشد (Chau-Chen, et al., 2009). در ادامه هر یک از متغیرها و نحوه تأثیرگذاری آنها با توجه به نظریه های مرتبط و یافته های پژوهشگران دیگر شرح داده شده است.
برای بررسی متغیر ساختار سرمایه شرکت از نسبتهای اهرمی استفاده میشود؛ زیرا نسبتهای اهرمی نشان دهنده نحوه ترکیب سرمایه شرکت میباشد. این نسبت وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری سرمایهگذاری کردهاند.

= نسبت کل بدهی

در مورد نسبت اهرمی، میتوان براساس ریسک و بازده چنین بیان نمود: هرچه نسبت اهرمیافزایش یابد ریسک شرکت افزایش مییابد و بازده سهام بیشتر به عنوان پاداش ریسک میباشد. پس ارتباط مستقیمی بین بازده سهام ونسبت اهرمی وجود دارد.
هاگن و همکاران ( Haugen, et al., 996) نشان دادند که شرکتها با فرصتهای رشد بالا، بازده سهام بالاتری کسب مینمایند. در نتیجه رابطه مثبتی بین بازده سهام و فرصتهای رشد وجود دارد. از طرفی این دو نظریه پرداز، ارتباط مثبت بین سودآوری و بازده سهام را از طریق فرصتهای رشد توجیه نمودند و اینگونه استدلال نمودند که شرکتها با سودآوری بالاتر توانایی بالقوهای برای رشد دارند به همین علت ارتباط مثبتی بین سودآوری و بازده سهام وجود دارد. در خصوص سودآوری شرکت در این پژوهش از چهار شاخص سودعملیاتی بر کل دارایی، سود عملیاتی بر میزان فروش شرکت، تقسیم سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل دارایی و تقسیم جریان نقدی عملیاتی بر کل دارایی بهره گرفته شده است (Bae, et al., 007). پژوهش بنز (Banz, 1981) نشان داده است که شرکتهای کوچک تمایل بیشتری برای کسب بازده سهام بالاتری نسبت به شرکتهای بزرگتر دارند. طبق پژوهش فاما و همکاران ( (Fama, et al.,1992 شرکتهای کوچک به دلیل پذیرش ریسک بیشتر توانایی کسب بازده سهام بالاتری دارند. پس بین اندازه شرکت و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد. برای محاسبه اندازه شرکت از سه روش لگاریتم مجموع داراییهای شرکت، لگاریتم میزان فروش شرکت و لگاریتم ارزش بازاری سهام شرکت استفاده شده است.