مبانی نظری و پیشینه پژوهش، عوامل اجتماعی و فرهنگی، مبانی نظری و پیشینه

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
سرمایه های انسانی بزرگ ترین ذخایر بالقوه هر کشورند. با اطلاع یافتن از ویژگیهای شخصیت و شناخت علایق و نگرشهای افراد در زمینه فعالیتهای گوناگون، میتوان هدایت صحیح را اعمال کرد و حداکثر رضایتمندی از انجام فعالیت را برای فرد به وجود آورد و علاوه بر تأمین بهداشت روانی، مانع از هدر رفتن نیروی انسانی شد(مصطفایی و روشن، ۱۳۸۹). به عبارت دیگر، عاملهایی متعددی بر افزایش کارایی افراد در سازمان تأثیر گذار است، یکی از عاملهایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد هوش هیجانی است(استوار،امیرزاده و خاتونی، ۱۳۸۹).
ارزشیابی وضعیت کلی افراد نسبت به شغلشان نشان میدهد وقتی فرد در محیط کارش با عوامل متعددی سرو کار دارد، میکوشد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضا کند. از طرفی خود نیز دارای شخصیتی منحصر به فرد است، بنابراین گماردن افراد در مشاغل مناسب و بررسی خصوصیات آنها امری لازم است. در غیر این صورت، موفقیتهای سازمان و رسیدن به اهداف را کند میکند(میشل، ۱۹۹۵). برای رسیدن به موفقیتهای شغلی در کارکنان باید به عواملی مثل رضایت شغلی آنها توجه داشت که بر کارایی و بهره وری سازمان و کارکنان و جلب اعتماد مردم به طرحهای اجرائی مؤثر است(امتحان، ۱۳۸۱). رضایت شغلی یکی از اساسی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار سازمان به حساب میآید و آثار آن، پا را فراتر از محیط سازمان میگذارد و زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد(رابینز، ۱۹۹۸).
از سوی دیگر، تحقیقی که تمامی متغیرهای تحقیق را به صورت یکجا مورد بررسی و مطالعه قرار داده باشد، بسیار اندک است. همچنی رضایت شغلی بیشتر از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و کمتر پژوهشی از دیدگاه جامعهشناسی به آن نگریسته است. براین اساس، بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی شهر اهواز میتواند به کاهش برخی مشکلات سازمانی کمک کند و به ارتقای سطح عملکرد افراد و رضایتمندی کارکنان اداره مالیاتی شهرستان اهواز بینجامد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر اهواز
۱-۴-۲- اهداف جزئی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین اعتماد به سازمان و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین اعتماد به مافوق (سرپرست) و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین سن و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین جنسیت و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین سابقه شغلی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
فصل دوم
«مبانی نظری و پیشینه پژوهش»
۱-۱- مقدمه