مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مبانی نظری و پیشینه، اجرای طرحهای اشتغال

 

می شود.از آن جایی که توانمندسازی مددجویان کمیته امداد یکی از برنامه های این نهاد است باید تمام دستگاه های مرتبط در این امر مهم، یاری دهنده باشند و مشارکت کنند(حیدرزاده،۱۳۹۳)
۴-وابستگی به مستمری:
شاید خودکفا اعلام شدن برخی خانواده‌ها موجب شود در این ایام افرادی مراجعه کنند و از قطع جیره خود از سوی کمیته امداد گلایه کنند ولی به تدریج یک خانواده که می‌تواند روی پای خود بایستد و درآمد آبرومند داشته باشد و حتی به دیگری هم جیره بدهد ترجیح می‌دهد تسهیلات اشتغال‌زایی را دریافت و به طور واقعی شغلی برای خود دست و پا کند.(صابری ،۱۳۹۴)
۵-طرح خودکفایی:
یک فعالیت تولیدی و خدماتی است که باشرایط و ضوابط مشخص به صورت انفرادی ،تجمعی و یا تعاونی برای اشتغال و خود کفایی مددجویان ایجاد می گردد. (ولیئی،۱۳۸۸)
۶- مهارت فنی:
مهارت های فنی به آن دسته از مهارت ها گفته می شود که کنجکاوی، دقت نظر، ابتکار، آموزش و رفع مشکل اجزاء اصلی آن را تشکیل می دهد. در مهارت های فنی فرد هر روز در حال کسب تجربه، یادگیری، نوآموزی و در عین حال تجربه اندوزی است و به سمت تعالی حرکت می کند. ( کیانی،۱۳۸۴)
۷-بروکراسی اداری:بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.(طراوت ،۱۳۸۹)
۸-بازدهی اقتصادی:به منفعت یا سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود بازده می گویند نرخ بازده از محاسبه درصد نسبت “سود پس از کسر استهلاک” به “میانگین سرمایه به کار رفته” به دست می‌آید. نرخ بازده، یکی از نسبت‌های مالی برای سنجش کارایی بنگاه‌های اقتصادی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری است( حسن نیا، ۱۳۹۲)
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه:
یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد امام خمینی(ره)کمک به خوداشتغالی و رفع بیکاری محرومان در قالب طرح های اشتغال زایی و خودکفایی می باشد که هر سال نیز به جمع تعداد متقاضیان این خدمت افزوده میشود بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)اهدافی چون۱- ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی، علمی ومهارت های فنی و حرفه ای مددجویان۲- افزایش توان اقتصادی افراد و خانواده های مستعد تا مرز خودکفایی کامل به نحوی که آثار فقر و محرومیت از زندگی فردی و خانوادگی ایشان محو گردد ۳- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و تلاش در مددجویان برای رسیدگی به زندگی بهتر، را دنبال میکند(سالنامه آماری، ۱۳۸۷)
در واقع مأموریت کمیته امداد از حمایت از اقشار محروم جامعه در مرحله اول خوداشتغالی و بسترسازی برای تأمین معاش آنان بوده و در مرحله بعد با ارائه آموزش ها و مهارت های مختلف م یخواهد که این اقشار محروم و مستضعف توانمند شده و خودکفا گردند ودیگر نیازی به حمایت این نهاد نداشته باشند. از آنجا که هر ساله مقدار قابل توجهی از اعتبارات این نهاد صرف ایجادفرصت های شغلی و آموزش و کاریابی برای مددجویان می گردد، شناسایی عوامل موفقیت طرح های خودکفایی ازاهمیت بسیاری برخوردار است. اجرای طرح های خودکفایی، برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نقش مهمی در توانمند سازی این افراد ایفا می نماید. اما از آنجا که اجرای این گونه طرح ها دارای هزینه است و ازطرفی تعداد خانوارهای زیر پوشش روبه فزونی است؛ چنانچه برنامه های خودکفایی با ملاحظه عوامل کلیدی موفقیت این طرح ها اجرا گردد و همچنین زمان لازم برای خودکفا شدن خانوارها کاهش یابد، نه تنها از بار مالی این نهاد کاسته می شود بلکه می توان با اجرای برنامه های پویاتر، خانوارهای بیشتری را تحت پوشش قرار داد.( کرمی و دیگران،۱۳۹۰)
اصولا میل به اشتغال، و حذف بیکاری در واقع مهم ترین شیوه غلبه بر فقر، کاهش نابرابریها، و بی عدالتیهای اجتماعی است چرا که در متون ادبیات توسعه، همواره بیکاری موجب فقر، و فقر نیز باعث ناهنجاریها، و ناسازگاریهایی همچون اعتیاد ، دزدی، و دیگر آسیب های اجتماعی شده است.( علی پور،۱۳۸۸)
توانمند سازی در کمیته امداد : در حال حاضر کمیته امداد انسان پروری را در مقابل فقیر پروری قرار داده و تلاش می کند مبانی دینی و ارزش های اسلامی را در خانواده ها تقویت کند و استقبال و خود کفایی خانواده ها را پرورش کند . (ولیئی،۱۳۹۰)
بیکاری فزآینده سبب نگرانی لایه های گوناگ.ن جامعه بویژه دانش آموختگان جوان شده است و دولت برای پدید آوردن تحولی مثبت در شرایط نا مطلوب بازار کار ،از سیاست های حمایتی گوناگون پیروی کرده است تا فرصت هایشغلی را افزایش دهد .دادن اعتبار ات، همواره یکی از مهمترین اجزای سیاست های اشتغال در ایران بوده است.در دو دهه گذشته ،بخش چشمگیری از بودجه دولت ،به منظور اشتغال آفرینی هزینه شده ولی در عمل به راه هایی افتاده که به پدید آمدن فرصت های شغلی پایدار نینجامیده است.( کریمی ،۱۳۹۰)
با توجه به اینکه مسئله اشتغال و از بین بردن بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه هایمقام معظم رهبری ، دولت و نظام جمهوری اسلامی می باشد کمیته امداد امام نیز در این راستا از زمان شکل گیری تاکنون اشتغال و رفع بیکاری را در اهم فعالیتهای خویش قرار داده و همواره مسئولین این نهاد برنامه های حمایتی خویش را منوط به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی از سوی مددجویان مرتبط نموده اند چرا که این باور در امداد وجود دارد که بایستی به مددجویان شیوه ماهیگیری را آموخت نه طریقه ماهی خوردن: و این باور باعث گردیده تا ایجاد اشتغال در کمیته امداد به یکی از باورهای مسئ
ولین در راستای از بین بردن بیکاری و ای
جاد درآمد مستمر برای مددجویان تبدیل شده است و کمیته امداد با اجرای آموزشهای کوتاه مدت ، بلند مدت، آموزشهای استاد شاگردی، تعامل و حمایت از کارفرمایان، و کاریابی توانسته است همگام با سایر سازمان های دست اندر کار اشتغال گامهای مهمی در راستای ایجاد اشتغال در کشور بردارد .