مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق، مبانی نظری و پیشینه، پیشینه ی تحقیق

 

مدل (۱)
مدل (۲)
BIAS= درآمد خالص(EPS) پیش‌بینی شده – درآمد خالص((EPS واقعی تقسیم بر کل دارایی‌ها.
COMPEN= اگر پاداش اعضای هیأت مدیره بیشتر از میزان متوسط صنعت باشد مساوی است با یک و در غیر این صورت صفر می‌باشد.
متوسط صنعت= جمع پاداش شرکت های بررسی شده تقسیم بر تعداد شرکت های بررسی شده.
CPA= اگر شرکت حداقل یک مدیر مستقل با مدرک لیسانس حسابداری داشته باشد مساوی است با یک در غیر این صورت صفر می‌باشد.
FE= مساوی با قدر مطلق BIAS می باشد.
MONTH= اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS ) شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با ۲ و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی ۳ است.
OUT= درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره.
REPUT= میانگین مدیران مستقلی که به عنوان اعضای هیأت مدیره خدمت می‌کنند.
ROA= درآمد خالص (EPS ) سال جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها.
SIZE= لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها.
UE= درآمد خالص(EPS) سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی‌ها.
توازن مالکیت= توازن مالکیت با بهره گرفتن از نمره Z طبقه‌بندی خواهد شد، که مساوی با سهام‌های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام‌های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن کمتر مالکیت اختصاص داده می‌شود.
متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱- مقدمه
طبق تئوری نمایندگی، مدیران ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هدف آن بهینه نمودن ثروت و یا حداقل نمودن ریسک و خطرپذیری خودشان نسبت به قیمت از دست رفتن سرمایه ی مالکان باشد.در راستای کنترل این وضیعت، ساز و کارهای متعددی برای محدود کردن تضادهای نمایندگی، تحت عنوان “حاکمیت شرکتی” پیشنهاد شده است(گارسیا سانچز ، ۲۰۱۰). حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ساز و کارهایی که مدیران علاقه مند به نفع شخصی خویش را ترغیب به اتخاذ تصمیماتی می کند که عملکرد شرکت را برای سهامدارانش حداکثر می نماید (دنیس و مک کونل ،۲۰۰۳). در این راستا، ساختار(توازن) مالکیت، مسئولیت های هیات مدیره، حسابرسی و رویه های کنترل داخلی و پاداش مدیران به عنوان ساز و کارهای درون سازمانی و بازار کنترل شرکت(تهدید تصاحب)، مداخله قانونی و بازارهای محصول به عنوان ساز و کارهای برون سازمانی موثر هستند )جنسن ، ۱۹۹۳). از این رو، مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت و کنترل را می توان تا حدی از طریق متمرکز نمودن سهامداران و انتصاب هیات مدیره ای که در صدد تامین منافع مالکان شرکت است، برطرف نمود (اشلیفر و ویشنی ، ۱۹۸۶).