متغیرهای این تحقیق، بهره وری سازمانی، یافته های تحقیق

 

نیروی انسانی کارآمد به دلیل ارزشمند بودن مورد توجه سازمانها و موسسات معتبر است و به کارگیری نیروی انسانی نیازمند وجود رهبران شایسته واستفاده از سبک های رهبری موثراست تا بتوانند تعهد سازمانی را افزایش داده و فرهنگ سازمانی مطلوب را درسازمان ایجاد نمایند تا عملکرد کارکنان افزایش یابد.
ضرورت توجه به بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه عملکرد سازمان در همه شرکتها وسازمان های خصوصی ودولتی ایجاب می کند که به دنبال روش هایی برای افزایش عملکرد افراد درسازمان ها باشیم. در این راستا این تحقیق درصدد است تا اثرات الگوی رهبری خدمتگزار را برعملکرد کارکنان بررسی نماید.
دراین تحقیق با مبنا قراردادن رهبری خدمتگزار به عنوان متغیر مستقل، تاثیرآن بر عملکرد کارکنان در شرکت گاز استان گیلان مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۴٫ اهداف تحقیق
سنجش رهبری خدمتگزار و ابعاد آن در شرکت گاز استان گیلان
سنجش عملکرد کارکنان درشرکت گاز استان گیلان
سنجش ارتباط بین ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد نیروی انسانی
ارائه راهکارها
۱-۵٫ چهارچوب نظری
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که درمورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند وبه ماکمک می کنند تا روابط خاصی را درنظر بگیریم و آنها را بیازماییم ودرک خود را درزمینه پویایی های موقعیتی که قراراست پژوهش درآن صورت گیرد بهبود بخشیم. ازآنجاییکه چارچوب نظری چیزی نیست جزتعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش (سکاران ؛ ص ۸۱، ۱۳۸۸ )
لازم است بدانیم متغیرهای این تحقیق کدامند: دراین تحقیق عملکردکارکنان، متغیر وابسته است که هدف سنجش رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل بوده که متغیرمستقل دراین تحقیق ادراک رهبری خدمتگزار می‎باشد. تئوری رهبری خدمتگزاربرای نخستین بار توسط رابرت گرین لیف درمقاله ای تحت عنوان “خدمتگزاردرنقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد. به عقیده گرین لیف سازمانها آنطور که باید وشاید به جوامع خدمت نمی کنند. لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. رهبری خدمتگزار برفلسفه خدمت رسانی استوار می باشد ورهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان، برآوردن نیازهای آنها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را دراولویت نخست قرارمی دهند. (قلی پور؛ ۱۳۸۸)
Osborn درسال ۱۹۹۵ تحقیقی تحت عنوان شرکت با یک را انجام داده است ویافته های تحقیق بیانگر این است که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم نماید. رهبری خدمتگزار با بهبود رضایت شغلی ؛ تعهد سازمانی، ایجا دفضای اطمینان بین کارکنان، افزایش همکاری وهمفکری، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی، توانایی تغییر، یادگیری ونوآوری سازمانی، کاهش فشارهای روحی و روانی، کاهش عدم اطمینان، حل تعارضات و درنهایت ایجاد چارچوبی برای افزایش بهره وری سازمانی است. (احمدی ودیگران، ۱۳۸۹)
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی
بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد
فرضیات فرعی
بین ادراک کارکنان از خدمت رسانی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از تواضع وعملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از قابلیت اعتماد و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.