متغیرهای این تحقیق

 

جمع
۱
۲۱۶
۱۳۸
متغیرهای تحقیق :
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌تواند در زمان‌های مختلف برای شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، ۱۳۸۸: ۸۲). متغیرهای مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکارسی شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد و هدف تحقیق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است. در واقع مسئله‌ی هر تحقیق متغیر وابسته‌ی آن است (سرمد ، بازرگان و حجازی، ۱۳۹۲: ۴۴). متغیرهای این تحقیق شامل متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی و مولفه های ان شامل متغیرهای رهبری ، ساختار، تصمیم گیری،. ارتباطات ، نظارت و متغیر وابسته شامل عملکرد فردی می‌باشد.
روش جمع آوری داده‌ها :
روش‌های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود :
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که برای روشن شدن مبحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه مدیریت مشارکتی وعملکرد نیازمند کسب اطلاعات در این زمینه بودکه از مجلات، کتب و پایان نامه ها استفاده گردید. در تحقیقات توصیفی، همبستگی ، علّی، مقایسه‌ای و غیره محقق برای مطالعه‌ی ادبیات نظری، سابقه‌ی مسئله و موضوع تحقیق خود خود نیازمند استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای است (حافظ‌نیا،۱۳۸۹). در روش کتابخانه‌ای از دو منبع اطلاعاتی استفاده می‌شود:
– منابع دست اول: منبعی است که توسط افرادی نگاشته شده که خود دست اندکار تحقیق یا طرح در آن منبع بوده‌اند.
– منابع دست دوم: منبعی است که توسط فردی نگاشته شده که خود عملاً به کار تحقیق و نظریه‌پردازی نپرداخته است.
ب) روش میدانی: روشی است که محقق برای گردآوری داده‌ها ناگزیر است به محیط بیرون برود و با برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد و سازمان ها ، داده های مورد نظر خود را گرد آوری کند . روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از : پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون، تصویر برداری، ترکیبی، گفتگو و هم فکری گروهی ( حافظ نیا ،۱۳۸۹ :۲۱۱ ). دراین تحقیق محقق از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار استفاده کرده است
پرسشنامه
پرسشنامه در ۲بخش تنظیم گردید بخش اول اطلاعات شخصی شامل شش سوال عبارت است از جنس، میزان تحصیلات و سابقه خدمت و بخش دوم شامل ۴۱ سوال مدیریت مشارکتی شامل متغیرهای رهبری ، ساختار، تصمیم گیری،. ارتباطات ، نظارت و عملکرد فردی با ۱۵ سوال در طیف لیکرت تنظیم شده است.
مراحل تنظیم پرسشنامه :
مطالعه اجمالی منابع مربوط و با تکیه بر اهداف تحقیق و مبانی تئوریک به تهیه و تدوین سوالات اقدام گردید.
درتدوین پرسشنامه بر حسب مدل تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است.
برای پاسخگویی به گویه ها.مقیاس ۵درجه ای لیکرت در نظر گرفته شده است. این مقیاس ها عبارتند از :خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد
ویژگی عمده این مقیاس در آن است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش می دهد و گزینه های بیشتری را برای آن فراهم می آورد (اوپنهایم،ترجمه کریم پناه، ۱۳۶۹)