متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها، تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

قلمرو موضوعی:
در این تحقیق اولاً سودمندی ارائه ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به شناسایی عوامل موثر بر عدم ارائه ارزش‌های روز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته می‌شود.
قلمرو زمانی:
این تحقیق در طی سال ۱۳۸۹ شمسی انجام می شود.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق مدیران ارشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۵-۴٫ روش گردآوری اطلاعات
داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه حاصل گردید. پرسشنامه‌ها به صورت حضوری در اختیار مدیران قرار گرفت تا از رسیدن پرسشنامه‌ها به دست مدیران اطمینان حاصل گردد و در صورت لزوم، با ارائه توضیح در مورد سؤالات، از تکمیل بودن پرسشنامه‌ها اطمینان حاصل گردد.
۱-۶٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، ‌با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از روش‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌ آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. روش‌های آماری مورد استفاده شامل آزمون tو آزمون استقلال t بودند، که در این تحقیق از آنها استفاده شده است. همچنین از آمار توصیفی در این تحقیق استفاده شده است.
۱-۷٫ محدودیت‌های تحقیق
تحقیق حاضر نیز همانند سایر تحقیقات پیمایشی با یک سری محدودیت هایی مواجه بوده است. محدودیت های تحقیق عمدتاً مربوط به عواملی هستند که تعمیم پذیری نتایج را به نوعی تحت تأثیر قرار می دهند. مهمترین محدودیت های این تحقیق عبارتند از:
۱٫ مانند اکثر تحقیقات علوم اجتماعی که از پرسشنامه برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز بهره می‌برند احتمال عدم فهم و برداشت یکسان آزمودنی‌ها از سؤالات پرسشنامه وجود دارد.
۲٫ پرسشنامه متکی به حافظه افراد است و فقط آنچه را که فرد گزارش می‌دهد می‌توان مورد بررسی قرار داد. در حالیکه آنچه را که فرد انجام می‌دهد ممکن است متفاوت با مواردی باشد که ذکر می‌کند.
۱-۸٫ خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق و محدودیت‌های موجود بر سر راه انجام تحقیق بودند.
۱-۹٫ خلاصه فصول بعد
فصول بعد به این ترتیب خواهد بود که، در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در حوزه عملکرد مدیران می‌پردازیم. در فصل سوم روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده آورده خواهد شد. همچنین در آن فصل مدل‌ و متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها به طور دقیق تشریح خواهد شد و فرضیه‌های تحقیق و نحوه تخمین مدل به صورت کامل آورده خواهد شد. در فصل چهارم مدل‌های تحقیق طراحی و فرضـیات تحقـیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سرانجام در فصل پنجم نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بیـان میگردد و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر خواهد شد.
فصل دوم