متغیرهای مستقل و وابسته، روش های گردآوری اطلاعات، آمار توصیفی و استنباطی

 

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل روش تحقیق بیان گردیده است. ابتدا نوع تحقیق و روش های جمع آوری اطلاعات که به روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد،مطرح گردید. همچنین روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه تحقیق بررسی گردید. و برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق اساتید و کارشناسان امر صورت پذیرفت.
۳-۲-روش تحقیق
پژوهش حاضر بر حسب هدف ، کاربردی بوده و و بر اساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات ، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق جمع آوری داده ها، به روش های، میدانی، کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه انجام شده است. ضمناً تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری نهایی به دو روش آمار توصیفی و استنباطی به روش رگرسیون خطی انجام شده است.
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های تحقیقی، متغیر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن، عبارت است از: ویژگی‌ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول می‌کند و یا ارزش‌های مختلفی را می‌توان به آنها نسبت داد. جنسیت، سن، میزان درآمد، هوش، استعداد و مذهب نمونه‌هایی از متغیرها هستند (رمضان، ۱۳۸۸).
متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق دارند، به دو دسته متغیر مستقل و متغیر وابسته تقسیم می‌شوند.
الف) متغیر مستقل: متغیری که توسط پژوهش‌گر اندازه‌گیری، دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود؛ تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه‌گیری کند، متغیر مستقل نامیده می‌شود. در اینجا متغیر های مستقل عبارتند از، مشارکت در تصمیم گیری، شرایط محیط کار، پرورش و بهبود توانمندیها و ارزیابی مناسب عملکرد.
ب) متغیر وابسته: متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود؛ تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور، ۱۳۸۵) و به عبارت دیگر، متغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. در اینجا متغیر وابسته، تعلق سازمانی می باشد.
جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش، بر اساس سیستم جدید آموزشی، معلمان مدارس ابتدایی و دبیرستان شهرستان گلپایگان می باشد که طبق اطلاعات آماری کسب شده از اداره آموزش و پرورش این شهرستان در سال ۱۳۹۳جمعیتی در حدود ۸۹۰ نفر را در بر می گیرد.
۳-۵- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد به بیان دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است(خورشیدی و همکاران، ۱۳۸۶).
در این پژوهش نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای است که بر اساس آن مدارس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان بر حسب پراکندگی جمعیت معلمان به چهار خوشه تقسیم شده، سپس از هر خوشه دو طبقه بر حسب تصادف گزینش گردید و در انتها از هر طبقه ۲ واحد آموزشی( یک واحد دبیرستان و یک واحد ابتدایی) به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نمونه گیری از جامعه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان و کرجسی( جدول استاندارد جمعیت کل و جمعیت نمونه) صورت گرفته است و طبق این جدول تعداد نمونه مورد بررسی ۲۶۵ نفر می باشد و در همین راستا ۳۲۰ پرسشنامه توزیع گردید که ۲۸۱ پرسشنامه تکمیل گردید. از این بین داده های ۲۶۵ پرسشنامه پس از پالایش داده ها، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت . این تعداد پرسشنامه به این منظور توزیع گردید تا در صورت عدم برگشت تعدادی از پرسشنامه ها یا در مراحل پالایش داده ها که داده های بی کیفیت کنار گذاشته می شوند با مشکل کمبود داده مواجه نگردیم.
روش گردآوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات دراین تحقیق بدین شرح است:
۱ – بررسی اسناد و مدارک