متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته، روش جمع آوری داده ها

 

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوهای را اتخاذ کند تا هر چه سریعتر و صحیح‌تر به پاسخ سؤالات تحقیق دست یابد. به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه جمع‌ آوری داده ها تقسیمبندی نمود (خاکی، ۱۳۹۰).
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعهای.
تحقیقات بنیادی: هدف اصلی این نوع تحقیقات، آزمون نظریه ها، بررسی و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. این نوع تحقیقات اساساً نظریه ها را بررسی و آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکنند. تحقیق بنیادی، در واقع به دنبال آن است که با تبیین روابط بین پدیده ها، قوانین و اصول علمی را کشف کند.
تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرشهای علمی است.
تحقیقات توسعهای: این نوع تحقیق فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک مدل، طرح یا برنامه به کار میرود. هدف اساسی تحقیقات توسعهای، تدوین یا ارائه مدل، برنامهها، طرحها و غیره است؛ به نحوی که ابتدا موقعیت نامشخص خاصی تبیین و سپس بر اساس یافته های پژوهشی، مدل، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین میشود (همان منبع).
با توجه به تعریف فوق و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، این تحقیق از نوع کاربردی است؛ زیرا به دنبال بررسی و تأیید رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و ارائه پیشنهاداتی کاربردی می باشد.
در نهایت هم با گسترش و توسعه بنیادهای نظری و مفهومی این پژوهش می‌توان کاربردهایی بلند مدت از پژوهش حاضر را متصور بود. به همین دلیل پژوهشگر از طریق تحقیق پیمایشی که معمولترین شکل تحقیق در علوم انسانی است، بهره گیری نموده است. در این تحقیق برای آگاهی از چگونگی تاثیر متغیرهای تحقیق بر یکدیگر، از روش نظر سنجی از طریق پرسشنامه به عنوان روش عینی و کمی و در محدوده زمانی ۱ ماهه بهره گرفته شده است.
۲-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. در تعریفی دیگر، جامعه آماری گروهی از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند و ما علاقه مند هستیم که یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (خاکی، ۱۳۹۰). جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شاملکلیه کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت و پارسیان منطقه ۵ تهران بوده است. که در بازه زمانی ابتدا تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مورد پرسش قرار گرفته اند. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی بصورت خوشه ای استفاده شده است. در ابتدا جامعه از کل تحقیق یعنی شهرتهران، منطقه ۵ انتخاب شده و در آن نمونه هایی انتخاب شده است.
۳-۳- حجم نمونه
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی بصورت طبقهای استفاده شده است. همچنین برای اطمینان از کافی بودن حجم نمونه، از فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود استفاده گردید و محاسبه شد که برای جامعه کل۳۴۰ نفری بانک ملت در منطقه ۵، حجم نمونه می‌بایست به میزان ۱۸۰ نفر باشد. همچنین برای جامعه کل ۲۶۰ نفری بانک پارسیان در منطقه ۵، حجم نمونه باید به میزان ۱۵۵ نفر باشد. پس در مجموع تعداد ۳۵۵ نفر از دو بانک نمونهگیری میشود. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم :
Z=1.96 ,p=q=.05,d=0.05
Z: مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان که در این تحقیق سطح اطمینان ۹۵% در نظر گرفته شده است. (دراینجا ۱٫۹۶)
p : برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی موردنظر در تحقیق می باشند. (دراینجا ۰٫۵)
q : برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی موردنظر در تحقیق نمی باشند. (دراینجا ۰٫۵)
d : سطح خطا که ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
درصد احتمال انتخاب(مجموع : ۱): p = q = 0/5
بانک ملت: N = 340
n = (340 * (1/96)2 * 0/5 * 0/5) / ((0/05)2 * 340 + (1/96)2 * 0/5 * 0/5) = 180
بانک پارسیان: N = 260
n = (260 * (1/96)2 * 0/5 * 0/5) / ((0/05)2 * 260 + (1/96)2 * 0/5 * 0/5) = 155
4-3- روش جمع آوری داده ها