متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، شرکت پذیرفته شده در بورس، متغیرهای مستقل و وابسته

 

نگاره ۴-۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
نگاره ۴-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
نگاره ۴-۷ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
نگاره ۴-۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
نگاره ۴-۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
نگاره ۴-۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
نگاره ۴-۱۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
نگاره ۴-۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
نگاره ۴-۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
نگاره ۴-۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
نگاره ۴-۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
نگاره ۴-۱۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
نگاره ۴-۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
نگاره ۴-۱۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
نگاره ۴-۱۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
نگاره ۴-۲۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
نگاره ۴-۲۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
چکیده :
اقلام تعهدی اختیاری به دلیل اینکه ابزار حیاتی برای مدیریت سود شرکتها هستند، از نظر مدیران شرکتها و مؤسسات دارای اهمیت بالایی میباشند. اقلام تعهدی اختیاری جزئی از سود میباشند که توسط مدیران قابل کنترل میباشند، لذا بررسی ارتباط اقلام تعهدی اختیاری با متغیرهای رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی به عنوان یک خلأ پژوهشی میتواند موشکافی شود. پژوهش حاضر از نظر ارتباط متغیرها با یکدیگر از نوع علی و از نظر فرایند اجرا کمی به شکل توصیفی – پیمایشی میباشد. در این پژوهش به بررسی ارتباط رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی با اقلام تعهدی اختیاری در ۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ پرداخته میشود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد، که بین رشد شرکتها و اقلام تعهدی اختیاری از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن میباشد که بین انعطاف پذیری مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکتها از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد. در نهایت پس از انجام آزمون های مختلف معنی داری رگرسیون ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در قالب یک مدل رگرسیون خطی آورده میشود.
واژه های کلیدی : اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود، رشد شرکت، انعطاف پذیری مالی.
فصل اول :
کلیات پژوهش