متغیرهای مستقل و وابسته

 

۹٫۳- جمع بندی فصل سوم
این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با بهره گرفتن ازپرسشنامه داده های مورد نیازاز آزمودنی ها جمع آوری شده است، آزمودنی ها بانوان جوان شهرزنجان در نظر گرفته شده اند که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند؛ حجم نمونه بدست آمده از این جامعه آماری ۳۷۰ نفر می باشد که ۱۵۸ نفرازمدارس ناحیه۱ و ۲۱۲ نفراز ناحیه۲ به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه به وسیله روایی ظاهری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی به وسیله نرم افزارتحلیل آماری Spss وLisrel استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۱٫۴- مقدمه
این فصل به دو بخش تقسیم شده است؛ درقسمت اول به تلخیص داده های گردآوری شده و توصیف ویژگی های نمونه انتخاب شده می پردازیم، در بخش دوم فرضیه های ارائه شده در این پژوهش را به ترتیب مورد آزمون قرار می دهیم. در این پژوهش تحلیل داده ها به روش علت و معلولی تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل صورت گرفته است، این نرم افزار با بهره گرفتن از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را استنباط کند که به منظور برآورد مدل کلی معادلات ساختاری وبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار از این نرم افزار استفاده می شود (هومن،۱۳۹۱: ۳۱-۳۰). همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون نرمال بودن جامعه و… از نرم افزارSpss استفاده شده است.
۲٫۴- آماده سازی داده های پژوهش
۱٫۲٫۴- تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس داده های مفقودی (پاسخ داده نشده)
نمودار۴-۱: داده های مفقود به ترتیب متغیر ، پرسشنامه و سلول
داده های مفقود از جمله مسائلی است که نتایج هر پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین اطلاع از مقدار و چگونگی توزیع داده های مفقود از مهم ترین اطلاعات جهت برخورد اصولی با این مقادیر است. در نمودار (۴-۱) خلاصه ای از داده های مفقود نشان داده شده است.
بنا به اطلاعات نموداراز بین ۳۲۱ پرسشنامه مورد بررسی،۲۰۱ پرسشنامه بدون داده مفقود و ۱۲۰ پرسشنامه دارای داده مفقود بوده اند؛ از بین ۷۸ گویه مطرح شده ( شامل گویه های مربوط به متغیرهای زمینه ای متغیرهای مستقل و وابسته) در هر پرسشنامه،۱۱گویه دارای داده های مفقودی می باشند؛ و از بین کل گویه های مورد بررسی در مجموع پرسشنامه ها تعداد ۴۶۱ گویه دارای داده مفقود بوده اند.
جدول زیر خلاصه از متغیرهای دارای داده های مفقودی بالای ۱۰ درصد می باشد، همان گونه که در جدول(۴-۱) مشاهده می شود، متغیرهای میزان تقریبی هزینه ماهانه، تعداد افراد شاغل خانواده و میزان درآمد خانواده دارای بیشترین داده مفقودی یا بیشترین عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد در نوسان است، در این بین متغیر میزان تقریبی هزینه ماهانه با ۵/۲۵ درصد و سپس تعداد افراد شاغل خانواده با ۹/۲۴ درصد بیشترین عدم پاسخگویی، ومیزان درآمد ماهیانه خانواده با ۵/۱۶ درصد کم ترین میزان عدم پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
جدول ۴-۱: خلاصه متغیر های دارای داده های مفقود a,b
مفقودی
درصد صحیح
میانگین
انحراف معیار
کل
درصد