متغیرهای مستقل و وابسته

 

در این نوع نمونهگیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده میشود تا در نمونه انتخاب شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛ ۱۸۱).
بنابراین، نمونه آماری مورد نظر، ۱۲۰ نفر میباشد. روش نمونهگیری نیز تصادفی خوشه ای میباشد.
۳-۵- متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری رد آن است. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن، میتوان پاسخها یا راهحلهایی برای مساله شناخت (سکاران، ۱۹۹۲).
متغیر مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر میگذارد (سکاران ،۱۳۸۱؛ ۷۰).
در پژوهش حاضر، متغیرهای مستقل، “مدیریت ارتباط با مشتری” و ابعاد آن شامل “مدیریت دانش”، “تکنولوژی”، “مدیریت ارشد”، “پرسنل”، “شخصیسازی خدمات” و “یکپارچهسازی سیستمها در سازمان” بوده و متغیر وابسته، “توسعه توان رقابتی” میباشد.
۳-۵- روش تحقیق
محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص شود برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوهای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای مورد نظر دست یابد.
با توجه به این که تحقیق حاضر، به جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالهای مربوط به وضعیت فعلی میپردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح، توصیفی از نوع پیمایشی است.
“تحقیق توصیفی” شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛ ۸۱).
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات، آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و به روش استقرایی به طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت حکم صادر میکند و پاسخ مساله خود را به اتکای آنها مییابد، به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آن طور که هست، کشف مینماید. بنابراین اعتبار اطلاعات اهمیت زیادی دارد. زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت میگردد و مساله موردنظر به درستی معلوم نمیگردد (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۶۲).
۳-۶-۱- روش کتابخانهای
از این روش برای جمعآوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه کتابها، مقاله ها و تحقیقهای دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطلاعات مورد نظر، جمعآوری گردید.
۳-۶-۲- روش میدانی
از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد، همچون بسیاری از مطالعات توصیفی مشابه برای جمعآوری اطلاعات موردنظر در آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده گردیده است.
پرسشنامه را از لحاظ مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود که معروفترین آنها عبارتند از :
پرسشنامه با سئوالات باز