متغیرهای مورد بررسی در پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این فصل ضمن بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، نوع پژوهش و تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها نیز شرح و توضیح داده شده اند.
۱-Bozbura
2-Bontis
مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر کلی پژوهش حاضر را نیز مشخص ساخته است که در فصل های بعدی با توجه به نوع مباحث مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می گردد.
در فصل ۲، مفاهیم، تـعاریف و مطالب مربوط به متـغیرهای پژوهش مـورد بررسی قـرار خواهد گرفت. سپس تحقیقات پیشین داخلی و خارجی ارائه می گردد. در انتها فرضیه های پژوهش و مدل پیشنهادی پژوهش تشریح خواهد شد.
در فـصل ۳، دربـاره روش تحقیق و شـیوه‌های اندازه‌گیری مـتغیرها بحث شـده است و سـپس توضـیحاتی در خصوص روش جمع‌ آوری اطلاعات، نوع وسیله جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه خواهد گردید. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.
در فصل ۴، جداول آماری و نمودار مربوط به سوالات جمعیت شناختی و سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل ۵، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده، پاسخ داده شود و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس (شیراز)ارائه گردیده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقـدمه
در ایـن فصل ابـتدا مفاهیم، تـعاریف و مبانی نظری مربوط به متـغیرهای پژوهـش مـورد بـررسـی قـرار می گیرد. سپس پژوهش های پیشین داخلی و خارجی ارائه می گردد. در انتها فرضیه های پژوهش و مدل پیشنهادی پژوهش تشریح خواهد شد.
ظـهور اقتـصاد جدید مبتنی بر دانـش و اطلاعات، مـنجر به افـزایش علاقه ی پـژوهشگران به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری۱ شده است. این حوزه که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، سرمایه فکری را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می دهند(پیو تانگ۲ و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۶). در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است(رستمی و سراجی، ۱۳۸۴: ۴۹). در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند(مرـ کویسترا۳ و دیگران، ۲۰۰۱: ۴۵۹).
سرمایه فکری یک مفهوم میان رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ۴ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شـناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرایند توسعه اقتصـادی، مدیریتی، فناوری و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. انقلاب حاصله در فناوری اطلاعات، اهمیت در حال افزایش دانش واقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمیت سرمایه فکری در شرکت ها را بیش از پیش فراهم کرده است(انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۱).
۱-Intelegent Capital
2-Piu tang
3-Marr,B. and Kooistre
4-Hoang and Loser
باید گفت که موضوع دانش سرمایه فکری یک موضوع بین رشته ای است و در بر گیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری، مدیریت دانش، خط مشی گذاری و اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و… .است. هر چند که امروزه این اعتقاد وجود دارد که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می شود تا یک علم؛ که در بر گیرنده عوامل روانی و خلاقیت است و بیشتر شامل یک ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای مشتری و سازمانی) است(لیم۱ و همکاران،۲۰۰۴ ).