متغیرهای مورد بررسی

 

طراحی پرسشنامه
تدوین گویه های مربوط به هر متغیر
تحلیل عاملی تاییدی
۲٫۳- روش تحقیق
۱٫۲٫۳- مفهوم تحقیق
از نظر انجمن تحقیقات بازاریابی آمریکا: « تحقیق عبارت است از جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به خصیصه ها، نگرش ها، رفتارها، نظریات و داراییهای یک نمونه از افراد یا سازمانها».
تحقیقات بازاریابی کارکردی است که با جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه را به یکدیگر پیوند می زند (دهدشتی و بحرینی زاده،۱۳۹۰: ۶).
۲٫۲٫۳- مفهوم روش
مجموع فعالیتهایی که رسیدن به مقصدی را میسر می سازد، روش نام دارد. براین اساس روش علمی مجموعه فعالیتهایی است که محقق را به قوانین علمی یعنی قوانین ِواقعیت رهبری می کند (مهاجری ، ۱۳۹۰: ۱۵).
۳٫۲٫۳- روش پژوهش
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی ،۱۳۸۸ :۳۱). تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد، مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد (خاکی،۱۳۹۰: ۹۳). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند که در ادامه به آن اشاره می شود.
۱٫۳٫۲٫۳- طبقه بندی انواع پژوهش بر اساس هدف
پژوهش های علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز: پژوهش های بنیادی، پژوهش های کاربردی، پژوهش های توسعه ای (مهاجری،۱۳۹۰: ۱۴). این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی به شمار می آید؛ تحقیقات کاربردی معمولا درپاسخ به یک نیاز خاص انجام می شوند و نتایج آنها در کوتاه مدت قابل بهره برداری هستند، به عنوان مثال پژوهش در مورد چگونگی بهبود فروش یک کالا(همان منبع: ۱۴). هدف از تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (بازرگان و همکاران ، ۱۳۸۵: ۷۹ ).
۲٫۳٫۲٫۳- طبقه بندی انواع پژوهش بر اساس روش
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش به شش دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز : تحقیقات توصیفی (شامل:پیمایشی،همبستگی، علّی، مورد کاوانه، اقدام پژوهی)، تحقیقات آزمایشی (شامل: تمام آزمایشی، شبه آزمایشی، طرح های تک آزمودنی)، تحقیقات تاریخی، تحقیقات فلسفی، تحقیقات قوم نگاری، تحلیل محتوا (بازرگان،۱۳۸۵: ۸۱). تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی بوده واز لحاظ انواع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب مورد نظر چگونه است(حافظ نیا،۱۳۸۶: ۵۸ و۶۱)؛ وپیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات بوده و هدف آن اکتشافی ، توصیفی ویا تبیینی است و عمدتا در آن از پرسشنامه استفاده می شود (خاکی،۱۳۹۰: ۱۰۸).
۳٫۳- متغیرهای مورد بررسی
۱٫۳٫۳- مفهوم متغیر