متغیرهای مورد مطالعه، دانشگاه علوم پزشکی، فرضیه های پژوهش

 

زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. همچنین پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش مطرح است و افت تحصیلی یکی از مسایل و دغدغه های مهم نظام آموزشی هر کشور است. از آنجا که اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی محصلین می شود، دراین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مدنظراست تا میزان ارتباط هوش هیجانی مدیران با موفقیت تحصیلی روشن گردد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنابخشی تجربه‌ها، داوری صحیح، تصمیم‌گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تاثیر چشمگیر می‌گذارد و افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی‌اند، قدرت بیشتر برای سازگاری با مسائل جدید روزانه دارند. همچنین هوش هیجانی بالا با برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر و باتوان بودن، هماهنگ‌کردن احساسات مختلف، شناسایی این احساسات و تاثیر آنها بر مغز و رفتار همبستگی دارد (قمرانی و جعفری ۱۳۸۳، ۶۴).
در مقابل، هوش هیجانی پایین با رفتارهای مسئله‌ساز درونی، سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خلق و خو، افسرده‌خویی، اعتیاد به الکل و موادمخدر، انحرافات جنسی، دزدی و پرخاشگری همراه است باتوجه به مسائل مختلفی که درباره هوش هیجانی ارائه شد، می‌توان گفت که عوامل متعددی بر روند رشد یا تنزل هوش هیجانی تاثیرگذار است. مدرسه، محیط بیرونی و از همه مهمتر، خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند (قمرانی وجعفری ۱۳۸۳، ۶۴).
هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد. توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از هوش بهتری برخوردارند؟ چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟ پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارت های هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد. احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در پیشرفت تحصیلی، بررسی این متغیرها در دانشجویان مهم و سودمند است. همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته که یافته های این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می آید. نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز آموزشی، مشاوره و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغییر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با آموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح هوش هیجانی مدیران و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف کلی
شناخت رابطه بین هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی۹۲- ۹۱
۱-۴-۲ اهداف جزئی
۱- شناخت رابطه بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالتحصیلی۹۲-۹۱ ۲- شناخت رابطه بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی۹۲- ۹۱
۳- شناخت رابطه بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرماندرسالتحصیلی۹۲- ۹۱ ۴- شناخت رابطه بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی۹۲- ۹۱
۱-۵- فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱ فرضیه اصلی
بین مؤلفه های هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی
۱- بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
۳- بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
۴- بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.