متغیرهای کلان اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیمه درمان تکمیلی

 

دقیق اصلی، علیرضا، فقیه نصیری، مرجان، آقاسی کرمانی، صنم (۱۳۸۹). برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره ۳، شماره مسلسل ۹۹، صص ۱۴۳-۱۱۹٫
دورانتون، مائوریس (۱۳۸۰). مدیریت و سازماندهی طرح‌های مراقبت های درمانی، ترجمه حسن‌زاده، علی، گروه برنامه‌ریزی و اقتصاد درمان سازمان تامین اجتماعی، تهران.
رئیسی، پوران، قادری، حسین، نصرت نژاد، شیرین (۱۳۸۵) رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه‌های درمان مکمل؛ ۱۳۸۲-۱۳۶۹، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره ۹، شماره ۲۴، صص۱۶-۷٫
روزبهانی، ویدا (۱۳۹۲)، بیمه درمان اجتماعی، عوامل کلیدی اثرگذار بر حرکت به سوی پوشش بیمه همگانی، فصلنامه بیمه سلامت، سال هفدهم، شماره ۵۲، صص۱۹-۲۵٫
زارع، حسین (۱۳۸۰). معرفی اجمالی بیمه‌های مکمل درمانی، نشریه بیمه همگانی خدمات درمانی، شماره ۱۹٫
سکاران ، اوما ، ۱۳۸۷، “روش های تحقیق در مدیریت” ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شیخان، ناهید (۱۳۹۱). بیمه تکمیلی درمان در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره۴۸، صص۲۷۰-۲۴۷٫
صمدی، علی حسین، ۱۳۸۸، روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.
صحت، سعید، اسماعیلی، محمدحسین، ۱۳۸۶، عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیت و سوم، شماره ۴، شماره مسلسل۸۸، صص ۸۹-۶۱٫
فرجادی ،منوچهر ،۱۳۵۴،بیمه های عمر و بازنشستگی ،مدرسه علی بیمه تهران ،ش ۸ ،ص۲۸
کاموئی، مینا (۱۳۸۷). تخمین تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی در مناطق شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
کریمی، آیت (۱۳۸۴). کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت، تهران، روابط عمومی بیمه پارسیان.
گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، ۱۳۸۷-۱۳۷۹، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا.)
گجراتی، دامودار، ۱۳۸۸، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.
مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره ۱۲ ،شماره ۳۵ ،سال ۱۳۸۸٫
محمدبیگی، علی اعظم، بخشی، فرشید (۱۳۸۷). دانستنی‌های بیمه درمان اجباری، اختیاری، خانواده، گروهی، انتشارات پوشش گستر، چاپ اول، تهران.
غفوری، سید مهدی.(۱۳۸۳). بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره ۳، شماره مسلسل۷۵، صص ۱۳۵-۱۵۲٫
مرادی، م،۱۳۸۹، طراحی و تدوین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه کار آفرین)، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره۱۳٫